ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ เกรอต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีระ เกรอต
- ธีระ เกรอด
- ธีระ เกรอด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 บุญส่ง สื่ออยู่ยง 2
3 มณฑล ใจกุศล 1
4 มานิจ ทองประเสริฐ 1
5 มณฑล สุดประเสริฐ 1
6 ประเสริฐ พัววรานุเคราะห์ 1
7 อนันต์ กาญจนวุฒิธรรม 1
8 ดรรชนี คงศิริวัฒนา 1
9 มงคล ปริญญาปริวัฒน์ 1
10 ทรงพล ตันศรีตรัง 1
11 พิศาล ขยันสำรวจ 1
12 ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ 1
13 วีระ อินทรกุล 1
14 พรพจน์ กรรณสูต 1
15 ประกิต จั่นอุไร 1
16 ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ 1
17 กัลยา สุนีย์สุขวัฒนา 1
18 ถาวร ลีลาตระกูล 1
19 เพชรงาม เดชวรรณสิทธิ์ 1
20 วีระวัฒน์ เตชะสุนทโรวาท 1
21 สมชาย เหล่านิยมไทย 1
22 ศิววรรณ พูลพันธุ์ 1
23 ลัดดา ธรรมการัณย์ 1
24 วิจารณ์ ตันติธรรม 1
25 สมศักดิ์ ตั้งตระกูล 1
26 สิงห์ชัย นฤคนธ์ 1
27 สุรินทร์ พละสมบูรณ์ 1
28 ศุภวิช เชยะกุล 1
29 ธงชัย สถาพัฒนาสุข 1
30 พงศกรณ์ ตั้งนรารัชชกิจ 1
31 อนุศักดิ์ จิวากานนท์ 1
32 เสฏฐา ศาสนนันทน์ 1
33 เสกสรร ลัคนาวิพุธ 1
34 พิษณุ บุณยภักดิ์ 1
35 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 4
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 3
5 2535 4
6 2532 1
7 2531 3
8 2530 4
9 2529 1
10 2528 1
11 2527 1
12 2526 1
13 2525 2
14 2524 1
15 2523 1
16 2522 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การกำจัดความขุ่นโดยเครื่องกรองชนิดชั้นกรองเคลื่อนที่แบบไหลขึ้น
2 การศึกษาพารามิเตอร์จลน์ในกระบวนการตะกอนเร่งแบบหลายขั้นตอน
3 การกำจัดความขุ่นออกจากน้ำดิบโดยเครื่องกรองชนิดชั้นกรองเคลื่อนที่ แบบไหลขึ้น
4 ผลของเวลากักน้ำในถังแอนแอโรบิกที่มีต่อการกำจัดซีโอดี ในกระบวนการแอกทิเวเตดสลัดจ์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2538
5 การสมานตะกอนโดยใช้ฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2537
6 การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาการถ่ายเทออกซิเจนในเครื่องปฏิกรณ์ของไหลลอยตัว ด้วยลมแบบท่อร่วมศูนย์กลาง
8 การใช้ตัวกลางในถังโซลิดส์คอนแทกต์แคลริไฟเออร์
9 ผลของใบพัดต่อการกำจัดความขุ่นด้วยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน
ปี พ.ศ. 2535
10 การกวนเร็วในท่อบรรจุกรวด
11 ผลของความเข้มข้น ซีโอดี ที่เข้าระบบต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในกระบวนการแอคติเวตเตดสลัดจ์ แบบแอโรบิค-แอโรบิค
12 การบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ แบบผสมอย่างสมบูรณ์ต่อแบบอนุกรม
13 เครื่องสมานตะกอนโดยใช้ชั้นกรวดเป็นตัวกลางแบบเทเปอร์
ปี พ.ศ. 2532
14 การจัดการและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสี
ปี พ.ศ. 2531
15 การผลิตโปรตีนจากเซลด้วยกระบวนการตะกอนเร่ง ที่มีอัตราสูงจากน้ำทิ้งโรงงานเบียร์
16 พารามิเตอร์ควบคุมการสมานตะกอนแบบเทเปอร์
17 พารามิเตอร์ควบคุมการกวนเร็วในท่อแนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2530
18 การกวนผสมในการลดความกระด้างด้วยปูนโซดาเย็นที่มากเกินพอ
19 การกำจัดไนเตรตสำหรับน้ำดื่มโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน
20 กระบวนการรวมตะกอนในท่อสำหรับกำจัดความขุ่น
21 การประเมินผลการรวมตะกอนในโรงกรองน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับวิธีจาร์เทสต์
ปี พ.ศ. 2529
22 พารามิเตอร์ควบคุมการกวนเร็วในท่อแนวระดับ
ปี พ.ศ. 2528
23 การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง
ปี พ.ศ. 2527
24 ความสามารถในการจมตัวของตะกอนเลนจากระบบแอคทิเวทเตดสลัดจ์ แบบบีเอฟพี ที่ใช้บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานเบียร์
ปี พ.ศ. 2526
25 การกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลโดยการกรองแบบไหลขึ้น
ปี พ.ศ. 2525
26 การกำจัดน้ำทิ้งที่มีสารอินทรีย์สูงมากด้วยเครื่องกรองแอนแอโรบิค ที่มีชั้นตัวกรองสูง
27 การศึกษาถังโซลิดคอนแทคแคลริไฟเออร์ที่ใช้กระเบื้องลอนคู่กับทราย
ปี พ.ศ. 2524
28 การศึกษาถังตกตะกอนแบบโซลิคคอนแทคแคริไฟเออร์ ที่ใช้แผ่นขนานเสียง
ปี พ.ศ. 2523
29 เครื่องทำตะกอนแบบใช้ของแข็งเป็นตัวกลาง
ปี พ.ศ. 2522
30 ผลของแอเรเตอร์โหลดดิงที่มีต่อการกำจัดเหล็กในระบบทรายกองเร็ว
31 การกำจัดน้ำเสียจากส้วมโดยวิธีการแอนแอโรบิกคอนแทคท์