ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
3 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
4 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
6 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
7 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาพันธุศาสตร์ปริมาณในปาล์มน้ำมัน
10 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 3)
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสวนปาล์มน้ำมัน และพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรกรจากทรัพยากรปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2552
12 การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
13 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากวิธีการใส่ปุ๋ยแบบต่าง ๆ
14 ชุดโครงการวิจัยการจัดการปุ๋ยและดิน
15 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง(ระยะที่ 2)
16 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ให้มีผลผลิตน้ำมันสูง [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2551
17 การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลซิซินในเมล็ดงอก
18 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง(ระยะที่ 2)
19 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
20 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง(ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
21 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง(ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสวนปาล์มน้ำมันและพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรจากทรัพยากรปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2546
23 โครงการความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
24 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
ปี พ.ศ. 2544
25 โครงการความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
26 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
27 โครงการความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
28 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
ปี พ.ศ. 2540
29 การสำรวจพื้นที่ปลูกและปัญหาพื้นฐานการผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
30 อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ ถั่วมะแฮะที่หาดใหญ่
31 การทดสอบพันธุ์ถั่วมะแฮะที่หาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2531
32 การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2526
33 การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่
34 การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่
35 อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ ถั่วมะแฮะที่หาดใหญ่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การทดสอบพันธุ์ถั่วมะแฮะที่หาดใหญ่
37 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
38 ความเสถียรของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1