ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 2
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 2
10 2548 1
11 2547 1
12 2544 2
13 2540 1
14 2526 1
15 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโพรลีนในปาล์มน้ำมันในสภาวะขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
3 การจัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
5 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
6 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
7 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
8 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
9 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1
ปี พ.ศ. 2554
10 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาพันธุศาสตร์ปริมาณในปาล์มน้ำมัน
12 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 3)
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสวนปาล์มน้ำมัน และพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรกรจากทรัพยากรปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2552
14 การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
15 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากวิธีการใส่ปุ๋ยแบบต่าง ๆ
16 ชุดโครงการวิจัยการจัดการปุ๋ยและดิน
17 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ให้มีผลผลิตน้ำมันสูง [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2551
18 การชักนำโพลีพลอยด์ในปาล์มน้ำมันโดยใช้สารโคลซิซินในเมล็ดงอก
19 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง(ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
20 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง(ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสวนปาล์มน้ำมันและพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรจากทรัพยากรปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2544
22 โครงการความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
23 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
ปี พ.ศ. 2540
24 การสำรวจพื้นที่ปลูกและปัญหาพื้นฐานการผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
25 การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
27 ความเสถียรของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1