ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ ศรีธรรมรักษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธีระ ศรีธรรมรักษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชรินพร ศรีวิไล 4
2 ภูมิ โชคเหมาะ 4
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 3
4 รัชนี ดะนุดิษฐ์ 2
5 วิไลพรรณ เจสะวะ 2
6 สุธี อยู่สถาพร 2
7 นิสิต อินทมโน 2
8 พฤทธิภูมิ พลอยงาม 2
9 สมศักดิ์ หงษ์ใจ 2
10 กัลยา มะโนนึก 2
11 ธนกฤต วรธนัชชากุล 2
12 รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ 2
13 วิจิตรา พรหมพันธุม 2
14 อุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ 2
15 สุจิตรา พัฒนภักดี 2
16 กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ 2
17 ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 2
18 พรรณสิริ พรหมพันธุม 2
19 ยุพา รัตนพิตยรัตน์ 2
20 ประไพวรรณ เกษียรสินธุ์ 2
21 ไพโรจน์ จรูญธรรม 2
22 ธงชัย พ่วงภักดี 1
23 ศิริพงศ์ ศิริโยธิพันธุ์ 1
24 ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ 1
25 อรุณศรี ไทยยิ่งสมบัติ 1
26 พัชรมัย รุ่งเรืองศุภรัตน์ 1
27 อนุวัตร แย้มสงวนศักดิ์ 1
28 ณฐภัทร รัตนชีวกุล 1
29 นิชาภา ภูกานดาวงศ์ 1
30 สถาพร จุฑารัตนพงศ์ 1
31 ภักดี หิรัญนพเจริญ 1
32 ฉัตตมาส วิเศษสินธุ์ 1
33 ทรงพล แก้วจุลกาญจน์ 1
34 ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ 1
35 สุทธิพร กสุรพ 1
36 สาโรจน์ คมคาย 1
37 พิมล เกษมเสาวภาคย์ 1
38 กรณัฐ หอมหวล 1
39 กฤตย์ชัย สืบวิเศษ 1
40 กชมน ทรงพิทักษ์กุล 1
41 จันทรา สันติสุรัตน์ 1
42 ภัทรดนัย ใหม่พระเนตร 1
43 เด่นตา คงนาค 1
44 สิวฤทธิ์ นิ่มกุล 1
45 วีระยุทธ ลาสงยาง 1
46 เสมอพร เหมพัฒน์ 1
47 อาทิตยา เจริญเชื้อ 1
48 ดลนิมิตร มหาวีระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 8
6 2554 1
7 2553 9
8 2552 8
9 2551 1
10 2545 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงผู้ให้บริการ ในสถานบริการที่จัดให้มีการอาบน้ำและนวด: ศึกษาเฉพาะ สถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจากการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตามข้อตกลงยอมรับร่วม คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)
ปี พ.ศ. 2557
3 แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์
ปี พ.ศ. 2556
4 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ :
5 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของลูกจ้างผู้ประกันตนในกฎหมายประกันสังคม
6 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานนนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานคนพิการ
ปี พ.ศ. 2555
7 ปัญหาการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม : ศึกษากรณีตาย
8 มาตราการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็ก :
9 เกณฑ์การกาหนดความคุ้มครองเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์: กรณีเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางานตามกฎหมายประกันสังคม
10 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในงานขนส่ง :
11 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ
12 ปัญหาการเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
13 ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้างเกี่ยวกับครอบครัวและผู้อยู่ในอุปการะ
14 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ทำงานบางช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2554
15 การทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ปี พ.ศ. 2553
16 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
17 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ
18 ปัญหาการกำหนดค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมเปรียบเทียบกับการประกันสุขภาพในกรมธรรม์ประกันสุขภาพภาคเอกชน
19 ปัญหาเกี่ยวกับการทุเลาการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
20 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบของการวินิจฉัยโรคอันเกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
21 กฎหมายประกันสังคมกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยที่ไปประจำทำงานในต่างประเทศ
22 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม
23 ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
24 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการจ้างงานในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
25 ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงาน สำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์
26 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ ในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง
27 ความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
28 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม
29 ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของเด็ก ในร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก
30 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างที่ต้องออกจากงาน เนื่องจากการกระทำอันไม่ชอบของนายจ้าง
31 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
32 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานบางช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2551
33 สิทธิการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ของลูกจ้างผู้ประกันตน ตามกฎหมายประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2545
34 มาตรการทางกฎหมายในการชะลอการเลิกจ้างกับการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกเลิกจ้าง