ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ วีณิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการทำเตาอบไม้พาเลท ของ หจก.งามทวีทรัพย์ พาราวู้ด
2 โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment บจก.พี.เค.วู้ดเด้นพาเลท
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพื่อการแข่งขันกิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้
6 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
7 ไฟป่าและการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชในป่าผลัดใบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาไม้ และการอบไม้ยางพารา
9 โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ เรื่อง ยูคาลิปตัสไม้ร้อยผลิตภัณฑ์
10 โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้
ปี พ.ศ. 2550
12 แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
13 การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและถาวัลย์ประดิษฐ์
14 การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
15 การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อเตย
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ปฏิบัติต่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
17 การควบคุมเชื้อราย้อมสีในไม้ยางพาราด้วยเชื้อ Trichoderma sp
ปี พ.ศ. 2534
18 การอาบน้ำยาไม้ยางพาราตามกรรมวิธีจุ่มแล้วหมักด้วยสารประกอบโบรอนเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของมอด