ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ รักความสุข
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิชา เกษมสุวรรณ 21
2 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 14
3 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 14
4 อดิศร ยะวงศา 14
5 ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 11
6 วิทย์ เลิศแสง 8
7 พ.อ.สุเทพ สมบูรณ์สิน 7
8 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 7
9 ชัยเทพ พูลเขตต์ 6
10 ปัจฉิมา สิทธิสาร 6
11 วันดี เที่ยงธรรม 5
12 ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ 4
13 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 4
14 พ.ท.วินัย พุกศรีสุข 4
15 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 3
16 หนูจันทร์ มาตา 3
17 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 3
18 วิรัตน์ สุมน 3
19 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 3
20 นิอร รัตนภพ 3
21 อาภัสสรา ชูเทศะ 3
22 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 3
23 นิรชรา โรจนแพทย์ 3
24 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
25 กุมุท สังขศิลา 2
26 ฉันทนี บูรณะไทย 2
27 เนรมิตร สุขมณี 2
28 สุกัญญา ทองรัตน์สกุล 2
29 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
30 พ.ท.นรินทร์ ทิพย์มณี 2
31 สุนิสา กินาวงศ์ 2
32 ภานุ เนื่องจำนงค์ 2
33 ปริวรรต พูลเพิ่ม 2
34 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
35 สิริลักษณ์ จาละ 2
36 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
37 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 2
38 ศุภชาติ ปานเนียม 2
39 อุคเดช บุญประกอบ 2
40 อาสูตร สงวนเกียรติ 2
41 สมชัย สัจจาพิทักษ์ 2
42 ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ 2
43 เฉลิมพล เยื้องกลาง 1
44 น.สพ.สุขุม 1
45 พิษณุ ตุลยกุล 1
46 วราพร พิมพ์ประไพ 1
47 นางสาวนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง 1
48 น.สพ.เขมพรรษ 1
49 ระวี อยู่สำราญ 1
50 อรรถพล กำลังดี 1
51 นางสาวสุพาที กิจค้า 1
52 สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ 1
53 วัชรพงษ์ สุดดี 1
54 ธานีรัตน์ สานติวัตร 1
55 อลงกต บุญสูงเนิน 1
56 วรวิทย์ วัชชวัลคุ 1
57 ศรีสมัย วิริยารัมภะ(คูโพธิพันธุ์) 1
58 ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ 1
59 น.สพ.วัชรพงษ์ 1
60 น.สพ.กันตภณ 1
61 จินตนา ตันเวชศิลป์ 1
62 สพ.ญ.ภัทริน 1
63 เมธา จันดา 1
64 นางสาววาสนา สีสองห้อง 1
65 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
66 สุธี รัตนภิรมย์ 1
67 นันทวัน ญาติบรรทุง 1
68 นางจุฑาพันธ์ บัวเรือง 1
69 นางสาวกุสิสรา สุขีวงศ์ 1
70 อรวรรณ์ บุตรดี 1
71 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ 1
72 นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ 1
73 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 1
74 พ.ท.ศิรินทร์ ทวิชศรี 1
75 ภัทรา มูลจิตร 1
76 ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ 1
77 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
78 สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ 1
79 วรกิจ เชิดชูธรรม 1
80 พ.ท.ธราธร แจ้งพลอย 1
81 ประกรณ์ จาละ 1
82 สุนทรี เพ็ชรดี 1
83 ปริญทิพย์ วงศ์ไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 8
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 3
8 2549 13
9 2547 2
10 2546 2
11 2545 4
12 2544 1
13 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก
2 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของการบังคับสัตว์ทางกายภาพ และ การบังคับสัตว์โดยสารเคมี ต่อค่าเคมีโลหิตวิทยาของปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
5 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยสัตว์มีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร
7 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
8 การสำรวจคุณภาพ และสิ่งปลอมปนในน้ำนมดิบของโคนมในประเทศไทย
9 การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง
10 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท
11 ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
12 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการได้รับเชื้อบรูเซลลาของแพะเนื้อ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโอกาสในการนำเชื้อบรูเซลลา เข้าสู่จังหวัดชัยนาทผ่านทางการนำเข้าแพะเนื้อ
13 การเปรียบเทียบผลของการเสริมซีลีเนียมอินทรีย์กับอนินทรีย์ในอาหาร ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม
15 การศึกษาการติดเชื้อบิดในลูกโคนม
16 ผลของภาวะสมดุลของพลังงานในช่วงหลังผสมต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของสุกรนาง
17 ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ที่เลี้ยงในฟาร์มรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
18 การติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะที่เลี้ยงในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย
20 โครงการวิจัยผลของภาวะพลังงานขาดสมดุลกับประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมระยะหลังคลอดที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อย
ปี พ.ศ. 2551
21 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย
22 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
23 ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ชนิดฉีด ขนาด 150 และ 250 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง
25 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปกติต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง
26 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าเตรียมทับ
27 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงขนาด150, 250 และ 350 ไมโครกรัมโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง
28 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีด ชนิดผงและอัลเบนดาโซลและไพเรนเทลปาโมเอท ชนิดสารละลายแขวนตะกอน โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
29 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดและฟีเบนเทลชนิดผงโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ 1 ปี
30 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงและอัลเบนดาโซล ชนิดสารละลายแขวนตะกอนโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
31 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
32 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
33 ผลการเสริมโปรตีนในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนมช่วงระยะต้นและระยะกลางของการให้นม
34 ผลของการใช้ emulsifying agent ต่อไลปิดออกซิเดชั่นในอาหารสุกรอนุบาล
35 ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนม
36 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2547
37 ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค
38 ผลของการใช้โพรพิลีนไกคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุล และองค์ประกอบน้ำนมโค
ปี พ.ศ. 2546
39 ผลของการโพรพิลีนไกคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม
40 ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค
ปี พ.ศ. 2545
41 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด
42 ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค
43 ผลของการใช้โพรไพลีนไกลคอลต่อการสร้างกลูโคสในตับโคนมในระยะคลอด
44 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับ ในโคนมระยะหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและชีวเคมีในตับโคนมระยะคลอด