ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2547 1
3 2546 2
4 2544 2
5 2542 3
6 2541 2
7 2540 2
8 2538 1
9 2536 1
10 2531 3
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
2 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
3 แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี พ.ศ. 2546
4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
5 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
6 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
7 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
8 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยและทัศนคติในการเรียนและพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
9 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
10 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี พ.ศ. 2541
11 เจตคติของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
12 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยและทัศนคติในการเรียนและพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี พ.ศ. 2540
13 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยและทัศนคติในการเรียนและพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
14 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี พ.ศ. 2538
15 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยและทัศนคติในการเรียนและพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี พ.ศ. 2536
16 เจตคติของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปี พ.ศ. 2531
17 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
18 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
19 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
21 การพัฒนาโปรแกรมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
22 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ