ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระศักดิ์ หมากผิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 21
2 เอกชัย วิมลมาลา 17
3 ปรียานุช รัชตะหิรัญ 7
4 วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย 6
5 นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 6
6 อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ 5
7 เจษฎา จันทวงษ์โส 3
8 ชาตรี วงษ์แก้ว 3
9 บุญรัตน์ บุญรัศมี 3
10 วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 3
11 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 3
12 อรอมล เหล่าปิตินันท์ 3
13 จันทิมา ปัทมธรรมกุล 3
14 วรินธร สงคศิริ 2
15 วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล 2
16 ชัชวาลย์ กันทะลา 2
17 แววบุญ แย้มแสงสังข์ 2
18 ทวิช พูลเงิน 1
19 นเรศ อินต๊ะวงค์ 1
20 วรณัฐ ไกยเดช 1
21 กานต์ ศิลปสอน 1
22 จันจิรา อินทร์จันทร์ 1
23 พรศักดิ์ ปัญจวิรัติ 1
24 ปรีชานุช รัชตะหิรัญ 1
25 มยุรา แซ่จิว 1
26 นพรัตน์ ทองเหลือง 1
27 สุกัลยา นามวงษ์เกาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 6
7 2550 3
8 2549 1
9 2547 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์
4 ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
6 การศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์เมตริกซ์ชนิดต่างๆที่มีไตรโคลซานผสมอยู่ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธีทดสอบการแพร่บนวุ้นเลี้ยงเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
7 การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษาสาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
8 การศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์เมตริกซ์ชนิดต่างๆ ที่มีไตรโคลซานผสมอยู่ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธีทดสอบการแพร่บนวุ้นเลี้ยงเชื้อ
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 11
10 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
11 การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
12 การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 อิทธิพลของความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนและปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซด์ในผิวเคลือบที่มีต่อสมบัติการถ่ายเทความร้อนของผลิตภัณฑ์หลังคายางจากวัสดุผสมยางธรรมชาติและขี้เลื่อยไม้
14 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
16 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
17 พฤติกรรมการอ้างอิงและดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง
ปี พ.ศ. 2547
19 พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546 : รายงานฉบับสมบูรณ์