ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพย์สุดา เมธีพลกุล 7
2 บุรชัย อัศวทวีบุญ 3
3 ฐิติมา วัฒนโสภาศิริ 2
4 ทัศนีย์ หอมกลิ่น 1
5 เบญจมา ณ มหาไชย 1
6 นฤมล เรืองรุ่งขจรเดช 1
7 วิชญาณี การุณย์สิริ 1
8 เทพฤทธิ์ วิชญศิริ 1
9 ดลิสา พันธุ์ศักดิ์ 1
10 ศุภสินธุ์ บุญเรือง 1
11 เถลิงเกียรติ สุภศิลป์ 1
12 อทิกร แก้วมา 1
13 วรรณพร สธนเสาวภาคย์ 1
14 ทิพารี กาญจนพิบูลย์ 1
15 ศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์ 1
16 สุภาพร ริยาพันธ์ 1
17 ธันยพร วาศประเสริฐ 1
18 เพ็ญนภา หิรัญรัตนพงศ์ 1
19 อาทิยา หมื่นเดช 1
20 อนันต์ เอนกวิชณกุล 1
21 สวนีย์ วิศิษฎ์สรอรรถ 1
22 ศุภนุช สุดวิไล 1
23 ทิพย์สุดา เผือกสกนธ์ 1
24 ทัศนีย์ อัญมณีเจริญ 1
25 ชมพูนุท ธีรสวัสดิ์ 1
26 กุลรัตน์ สุธาสถิตย์ชัย 1
27 นุชนาถ ฤทธิสนธิ์ 1
28 นภัสวรรณ ตู้ปัญญากนก 1
29 นพรัตน์ นิยมญาติ 1
30 พัชรินทร์ โกญจนาทแสนยากร 1
31 บงกช แท่งทอง 1
32 ปิ่นปัทมา ครุฑพันธุ์ 1
33 รัตนสุดา เรืองสุขดี 1
34 อำพล สายสิริเวชกุล 1
35 ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว 1
36 พรพรรณ ปฐมสุนทรชัย 1
37 พรธิภา ศรีเหรา 1
38 อัญชลี ศรีสุข 1
39 อรสา จูภัทรธนากุล 1
40 ศศิวิมล อุปนันไชย 1
41 ศรัณย์พร จุ่นสาย 1
42 ภัทรศรี โตตาบ 1
43 มาธ์ณัชศวีร์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 1
44 พรทิพย์ นาคพงศ์พันธ์ 1
45 ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์ 1
46 ตุลยา เหรียญทอง 1
47 จิรนันท์ วงษ์ไทยวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 26
3 2550 20
4 2549 1
5 2546 1
6 2544 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ [EQ] และเชาวน์วิริยะ [AQ] ของบุคลากรในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2551
2 เชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาวน์อารมณ์ (EQ) และบุคลิกภาพของนักธุรกิจ เชื้อสายจีนในประเทศไทย กับนัธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศจีน
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความสุขในการทำงานของพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตัด :
4 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องความมั่นใจและการชอบพฤติกรรมการประจบประแจงของผู้บังคับบัญชา :
5 เชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลประจำการ :
6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงาน บุคลิกภาพแบบแมคคีอาเวลเลียนและจริยธรรมในการทำงานของผู้สอบบัญชี :
7 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความเครียดทั่วไปที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ :
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ความเหนื่อยหน่ายในงาน และการรับรู้ความสามารถของตนเอง :
9 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ จริยธรรม และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักการเมือง :
10 ความฉลาดทางจริยธรรม ความฉลาดทางความคิดสร้่างสรรค์และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพ :
11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :
12 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ศึกษากรณีสำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
13 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ปัจจัยความเครียดในการทำงานและคุณภาพชีวิตในการทำงาน : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
14 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และความเครียดจากการทำงาน : กรณีศึกษาพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ :
16 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพมิติสร้างสรรค์ พฤติกรรมการเผชิญปัญหากับผลการปฏิบัติงาน :
17 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาในสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
18 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และภาพลักษณ์ของตนเองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกระหว่างพนักงานจัดจ้างจากภายนอกกับพนักงานประจำ : กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา :
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ :
21 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเชื่อทางศีลธรรม กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : นักธุรกิจอิสระในระบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น
22 ความสัมพันธ์ของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรครูปแบบพฤติกรรมการเผชิญความเครียด และอัตราการขาดงานกรณีศึกษา พนักงานตรวจรับบัตรโดยสาร สายการบินแห่งหนึ่ง
23 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงาน การรับรู้ว่าองค์การมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ระหว่างพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานที่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน :
24 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และความพึงพอใจในการทำงาน :
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ ค่านิยมในการทำงาน กับจริยธรรมในการทำงาน :
26 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ปัจจัยความเครียดในการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความเหนื่อยหน่ายจากการทำงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
27 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเชื่อในปัจจัยควบคุม ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค์และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด : กรณ
ปี พ.ศ. 2550
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคการสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในการปฏิบัติงาน :
29 ความสัมพันธ์ของการรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในฐานะพฤติกรรมตามบทบาท เจตนาในการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่เกิดขึ้นจริง
30 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและคุณภาพของการให้บริการ :
31 การศึกษาผลของการอบรมหลักสูตร "การสร้างคุณภาพและมาตรฐานการบริการ" ที่มีต่อเชาวน์อารมณ์และคุณภาพการให้บริการของพนักงาน :
32 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำตามทฤษฎีตาข่ายการบริหาร ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับการรับรู้ความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
33 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความเครียดในการทำงานของพนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
34 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพแบบมาคีอาเวลเลียน และจริยธรรมในการทำงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
35 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (the big five) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจในงาน :
36 การรับรู้บรรยากาศองค์การ การประเมินสุขภาพตนเองและความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ :
37 การทดสอบโปรแกรมการฝึกอบรมความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และเปรียบเทียบยอดขายก่อนและหลังการฝึกอบรม :
38 การรับรู้บรรยากาศองค์การและการยอมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล :
39 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :
40 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน เชาวน์อารมณ์และความพึงพอใจในงาน :
41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความเครียดของพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :
42 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ และบุคลิกภาพแบบเชื่อในปัจจัยควบคุมกับความพึงพอใจในงาน :
43 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความกดดันทางจริยธรรม ความเชื่อทางศีลธรรม และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์ต่างชาติแห่งหนึ่ง
44 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ :
45 บุคลิกภาพแบบ MBTI เชาวน์อารมณ์ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน :
46 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความเครียดในการทำงาน :
47 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ความพึงพอใจในงานกับแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การของพนักงาน :
ปี พ.ศ. 2549
48 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและสมรรถนะของพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม :
ปี พ.ศ. 2546
49 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การขาดจริยธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการกับระดับความเครียด
ปี พ.ศ. 2544
50 ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์