ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระวัฒน์ จันทึก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการเลี้ยงสุกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม
5 โปรแกรมแสดงผลเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
6 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐม