ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 8
3 กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง 5
4 กนิษฐา พุทธเสถียร 3
5 ปราณี กุลละวณิชย์ 3
6 วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข 3
7 ฉัตรียา ชูรัตน์ 2
8 กานต์ธิดา เกิดผล 2
9 เอกกมล วรรณเมธี 2
10 ธนภัทร สินธวาชีวะ 2
11 สมเจตน์ วิมลเกษม 2
12 ชนิตา ดวงยิหวา 2
13 ชมนาค อินทจามรัตน์ 2
14 ยุพาพร ผลิพัฒน์ 2
15 จินต์ชุตา ศาสตร์สมัย 1
16 รุจนา พินิจารมณ์ 1
17 สุรีย์พร ใหญ่สง่า 1
18 วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล 1
19 เปรมินทร์ คาระวี 1
20 ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ 1
21 ปราณี กายอรุณสิทธิ์ 1
22 กาญจนา นาคสกุล 1
23 ภาวดี ดีพึ่งตน 1
24 กฤติกา ปานสีทอง 1
25 กาญจนา คูวัฒนะศิริ 1
26 อัสสมิง กาเซ็ง 1
27 สุมนมาศ ปุโรทกานนท์ 1
28 รุ่งวิมล ปินตาสะอาด 1
29 วิไลลักษณ์ จูวราหะวงศ์ 1
30 ชมนาด อินทจามรรักษ์ 1
31 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
32 ญาณินท์ สวนะคุณานนท์ 1
33 ภัทริณี สุขสุอรรถ 1
34 กุสุมา เลาะเด 1
35 กาญจนา พันธุ์ค้า 1
36 ฑีฆายุ เจียมจวนขาว 1
37 ณัฐพล พึ่งน้อย 1
38 ตามใจ อวิรุทธิโยธิน 1
39 จรูญ บุญพันธ์ 1
40 Pachee Yuvajita 1
41 Simon J.P. Wright 1
42 ยุพาพร ฮวดศิริ 1
43 เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ 1
44 ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน 1
45 ปรีชา สุขเกษม 1
46 เอกวิทย์ จิโนวัฒน์ 1
47 เดวิด ดี โธมัส 1
48 เบญจวรรณ กสิโสภา 1
49 ฤติ สุนทรสิงห์ 1
50 รัชนี เสนีย์ศรีสันต์ 1
51 รุ่งภัทร เริงพิทยา 1
52 พจนี ศิริอักษรสาสน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 5
6 2552 4
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 1
10 2547 3
11 2546 6
12 2545 2
13 2544 1
14 2543 2
15 2542 1
16 2541 1
17 2539 2
18 2536 1
19 2534 1
20 2532 1
21 2529 1
22 2528 1
23 2526 3
24 2525 3
25 2524 1
26 2523 1
27 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คุณสมบัตินาสิกในภาษากลุ่มกะเหรี่ยง: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์
2 คุณสมบัตินาสิกในภาษากลุ่มกะเหรี่ยง: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์
3 วรรณยุกต์ในคำพูดเดี่ยวและอิทธิพลของวรรณยุกต์ที่มีต่อกันในคำพูดต่อเนื่องภาษาปะโอ
4 ระบบเสียงและคำศัพท์ในภาษาที่พูดโดยคนเชื้อสายบ้าบ๋าในจังหวัดภูเก็ตและภาษามลายูบ้าบ๋า: การเปรียบเทียบแนวร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2557
5 วรรณยุกต์ภาษาจีนฮากกาถิ่นเฟิงชุ่นของผู้พูดทวิภาษาจีนฮากกา-ไทยถิ่น
6 วรรณยุกต์ภาษาไทยอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ ใน 5 ชุมชนภาษา
ปี พ.ศ. 2556
7 สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
8 โครงการใหญ่ ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง" โครงการวิจัยย่อย จัดทำหนังสือ "เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า ประกายไฟแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน""
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยมาตรฐานสำเนียงใต้โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นใต้
10 การปรับเปลี่ยนทางเสียงของคำยืมทับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษามอญ
11 รูปแบบระดับเสียงซึ่งได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติน้ำเสียงของพยัญชนะและสระในภาษาญัฮกุร (ชาวบน)
12 การศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่ได้รับการลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์
13 รูปแบบระดับเสียงซึ่งได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติน้ำเสียง ของพยัญชนะและสระในภาษาญัฮกุร (ชาวบน)
ปี พ.ศ. 2552
14 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนญี่ปุ่น : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้
15 วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
16 เส้นทางสู่การเป็นภาษาวรรณยุกต์ของภาษามัล-ไปรที่พูดในจังหวัดน่าน
17 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนญี่ปุ่น : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้
ปี พ.ศ. 2551
18 ความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน:ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
19 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
20 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ ของสระในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
ปี พ.ศ. 2550
21 การจำแนกความแตกต่างของฐานกรณ์ชุดพยัญชนะต้นกักด้วยวิธีสมการจุดร่วม : กรณีศึกษาภาษา ม้ง เมี่ยน และมัล
22 พฤติกรรมค่าความถี่มูลฐานของเสียงสระอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพยัญชนะต้นเสียงก้องกังวานอโฆษะ และโฆษะ : กรณีศึกษา ภาษาม้ง เมี่ยน และมัล
23 บทประมวลและสังเคราะห์ฐานข้อมูล 902 หมู่บ้าน [99 ตำบล]
24 ศัพทานุกรม 15 ภาษาที่พูดในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2549
25 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระเดี่ยวในพยางค์ลดรูปที่ปรากฏในหน่วยจังหวะประเภท 2 พยางค์ และ 3 พยางค์ ในภาษาไทยกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2547
26 โครงการพจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน และ ฮังกาเรียน-ไทย
27 พัฒนาการของวรรณยุกต์ *B และ *C ในภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้
28 การเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลาของเสียงสระกับเสียงพยัญชนะท้ายในภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดปัตตานี: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
29 การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว
30 กลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้
31 ความสัมพันธ์ระหว่างคำเรียกเสียงกับลักษณะองค์ประกอบของเสียงตามความเข้าใจและตามการรับรู้ของคนไทย
32 การศึกษาระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาดาระอั้ง (ปะหล่อง) บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
33 การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในภาษากวย-กูย (ส่วย)
34 พจนานุกรม 2 ภาษา ไทย-ฮังกาเรียน ฮังกาเรียน-ไทย
ปี พ.ศ. 2545
35 การเปรียบเทียบจังหวะภาษาไทยในการพูดของผู้พูดที่ใช้หลอดลม - หลอดอาหาร กับการพูดของผู้พูดปกติ
36 โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ปริญญาโทไทยศึกษา(ภาษาศาสตร์:วรรณยุกต์)
ปี พ.ศ. 2544
37 คำยืมภาษาอาหรับในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
ปี พ.ศ. 2543
38 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกซ์
39 กระจกเงาสะท้อนภาพภาษาไทยโบราณ
ปี พ.ศ. 2542
40 โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
41 ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง
ปี พ.ศ. 2539
42 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงสระและพยัญชนะในคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
43 คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2536
44 ที่มาและวิวัฒนาการของคำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย กระ- และ กะ- ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2534
45 ลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ของพยางค์เสียงเบาในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2532
46 การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2529
47 คำลักษณนามในภาษาล่าหู่นะ (มูเซอดำ) : การวิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์
ปี พ.ศ. 2528
48 ศึกษาเปรียบเทียบและระบบเสียงภาษาละเวือะบ้านป่าแป๋ บ้านช่างหม้อ บ้านอมพาย และบ้านดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2526
49 การศึกษาเปรียบเทียบเสียงและระบบเสียงในภาษาลาวพวน มาบปลาเค้า ของผู้พูดภาษาที่มีอายุต่างกัน
50 การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษากุย บรู และโซ่
51 คำยืมภาษาจีนในภาษาไทยปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2525
52 วิธีการทำเป็นการีตในภาษาญัฮกุร
53 ระบบเสียงภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดนครศรีธรรมราช
54 การเพี้ยนของเสียงวรรณยุกต์ในเพลงไทยลูกทุ่ง
ปี พ.ศ. 2524
55 วรรณยุกต์ในภาษาญ้อ
ปี พ.ศ. 2523
56 ลักษณะเฉพาะทางด้านเสียงของภาษาลาวในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 การสร้างคำภาษาไทยสมัยสุโขทัย
58 วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548