ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพล ศิรินฤมิตร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Theerapol Sirinarumitr
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันทนี บูรณะไทย 2
2 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
3 หนูจันทร์ มาตา 2
4 เนรมิตร สุขมณี 2
5 เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ 2
6 ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ 2
7 สถาพร จิตตปาลพงศ์ 2
8 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 2
9 นิรชรา โรจนแพทย์ 2
10 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
11 เฉลียว ศาลากิจ 2
12 อุคเดช บุญประกอบ 2
13 ธีระ รักความสุข 2
14 วิรัตน์ สุมน 2
15 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 2
16 กัญจน์ แก้วมงคล 2
17 กุมุท สังขศิลา 2
18 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
19 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
20 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
21 สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ 1
22 น. สพ. ภคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1
23 กรไชย กรแก้วรัตน์ 1
24 จันทร์จิรา ภวภูนานนท์ (พึ่งเจริญสกุล) 1
25 เกษกนก ศิรินฤมิตร (กมลพัฒนะ) 1
26 อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ 1
27 Siriwadee Phromnoi 1
28 Wallaya Phongphaew 1
29 ศรีสมัย วิริยารัมภะ(คูโพธิพันธุ์) 1
30 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 1
31 เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 1
32 ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ 1
33 Roger W Stich 1
34 ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม 1
35 นายทักษะ เวสารัชชพงศ์ 1
36 ศิริรักษ์ จันทครุ 1
37 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 1
38 ขวัญใจ กาญจนพิทักษ์กุล 1
39 กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2550 1
6 2548 1
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อัลตร้าสรักเจอร์และลักษณะความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเฮปาโตซูนที่พบในงูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการศึกษาการใช้ autologous mesenchymal stem cell เพื่อการรักษาอาการไขสันหลังบาดเจ็บในสุนัข
ปี พ.ศ. 2553
3 Differentiation of varanus spp. in Thailand by polymerase chain reaction-restriction fragment length ploymorphism (PCR-RFLP)
4 Expression of recombinant VP2 protein of canine parvovirus in escherichia coli
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2550
6 การสำรวจทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของ Campylobacterในไก่แบบครบวงจร จากฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อไก่ในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี Amplified Fragment Length Polymorphism
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค