ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพล ศรีชนะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนั่น ศุภธีรสกุล 8
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
3 อรัญ งามผ่องใส 8
4 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 5
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
6 สุนทรี สังข์อยุทธ์ 4
7 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 4
8 อธิป นิลแก้ว 4
9 ศิวศักดิ์ จุทอง 3
10 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 3
11 งบประมาณแผ่นดิน 3
12 เอกวัฒน์ ทวีทอง 3
13 สุปรีดี สังฆรักษ์ 3
14 วิกรม ช่างสาน 3
15 วิไลพร บัวทอง 3
16 ธนภร อำนวยกิจ 3
17 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
18 กิตติยา ถิ่นพันธ์ 2
19 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
20 โครงการวิจัย NRU 2
21 สมพงศ์ โอทอง 2
22 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 2
23 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
24 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 1
25 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
26 โศรดา กนกพานนท์ 1
27 Teerapol Srichana 1
28 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 1
29 สุรพล อารีย์กุล 1
30 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
31 โครงการวิจัย Matching Fund 1
32 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
33 นิมิตร วรกุล 1
34 ประภาพร บุญมี 1
35 ปาริฉัตร พรมนุกูล 1
36 เอมอร เจียรมาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 5
2 2560 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 2
7 2553 4
8 2552 8
9 2551 5
10 2550 9
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 4
14 2546 1
15 2544 1
16 1086 2
17 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตซีรัมและไฮโดรเจลรักษาแผลเปิด
2 การผลิตระดับอุตสาหกรรมยาโพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย์
3 การพัฒนาต่อยอดการผลิตยาวัณโรคสูตรผสมชนิดสู่ทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
4 การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
5 การเตรียม sildenafil เป็นผลึกนาโนเพื่อใช้รักษาโรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงในรูปยาสูดพ่นทางปาก
ปี พ.ศ. 2560
6 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
ปี พ.ศ. 2558
7 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำยางสบู่ดำและการเตรียมน้ำยางสบู่ดำในรูปผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับการรักษาแผล
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนาสูตรตำรับแอมโฟเทอริซิน บี โดยบรรจุในอนุพันธ์ของไขมัน เพื่อเตรียมเป็นยาผงแห้งสำหรับฉีดและพ่นละอองฝอย
9 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2556
10 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
11 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2555
12 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
13 องค์ประกอบทางเคมีและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta exelsa Jack.) เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาสูตรตำรับยาสูดอัดไอกำหนดขนาดบูดีโซไนด์ชนิดแขวนลอย
15 ผลของการออกแบบอุปกรณ์นำส่งต่อประสิทธิภาพการนำส่งยาสูดแบบผงแห้งโดยใช้การจำลองจนศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์
16 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
17 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของฟิล์มปิดแผลที่ผลิตจากโปรตีนกาวไหม
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผลึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
19 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบ
20 การเตรียมต้านวัณโรคบรรจุในถุงขนาดอนุภาคนาโน และความเป็นไปได้ในการรักษาวัณโรคปอด
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผลึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
22 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบแอโรโซลผงแห้ง
23 การเตรียมต้านวัณโรคบรรจุในถุงขนาดอนุภาคนาโน และความเป็นไปได้ในการรักษาวัณโรคปอด
24 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบ
25 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
26 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
27 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
28 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
29 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
30 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมลูกน้ำและดักแด้ยุงลาย
ปี พ.ศ. 2550
31 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
32 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผนึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
34 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
35 สูตรตำรับไอโซไนอะซิดรูปแบบโปรลิโปโซมสำหรับนำส่งยาสู่ปอด
36 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่และการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยา
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ทางผิวหนังโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผลึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
38 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงของทางเดินหายใจ
39 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. 2549
40 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacllus paracaselHL 32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
41 การศึกษาการนำส่งยา Salbutamol เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยใช้ไปป์
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผนึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
43 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. 2548
44 การเตรียมยาต้านวัณโรคผงแห้งและการศึกษาในเซลล์มาโครฟาจก่อนการนำมาใช้รักษาวัณโรคปอด
ปี พ.ศ. 2547
45 ระบบนำส่งยาใหม่
46 การนำส่งยาต้านวัณโรคผงแห้งชนิดสูดสู่ถึงลมปอดและผลการรักษาทางคลินิก
47 การเตรียมตำรับยาแอมโฟเทอร์ซิน บี รูปแบบไมเซลล์สำสำหรับนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ
48 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Amphotericin B และ Y-cyclodextrin เพื่อการนำส่งยารูปแบบสูดพ่น
ปี พ.ศ. 2546
49 ยาแอโรโซลไรแฟมพิซินชนิดผงแห้ง
ปี พ.ศ. 2544
50 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบในหลอดทดลองเปรียบเทียบกับผลในกาย เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลวัตของยา Salbutamol ที่ให้โดยการสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 ตำรับยาโพวิโดนไอโอดีนสำหรับรูปแบบพ่น
52 ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และพอลอกซาเมอร์