ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพล ศรีชนะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
2 อรัญ งามผ่องใส 8
3 สนั่น ศุภธีรสกุล 8
4 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 7
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
6 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี 4
7 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 4
8 อธิป นิลแก้ว 4
9 สุนทรี สังข์อยุทธ์ 4
10 ศิวศักดิ์ จุทอง 4
11 เอกวัฒน์ ทวีทอง 4
12 สุปรีดี สังฆรักษ์ 4
13 วิไลพร บัวทอง 4
14 วิกรม ช่างสาน 4
15 ธนภร อำนวยกิจ 3
16 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 3
17 กิตติยา ถิ่นพันธ์ 3
18 งบประมาณแผ่นดิน 3
19 โครงการวิจัย NRU 2
20 สมพงศ์ โอทอง 2
21 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 2
22 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
23 ประภาพร บุญมี 2
24 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 1
25 กมล แก้วกิติณรงค์ 1
26 โศรดา กนกพานนท์ 1
27 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 1
28 นิสา เลาหพจนารถ 1
29 Teerapol Srichana 1
30 วิมล ตันติไชยากุล 1
31 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
32 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
33 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 1
34 นิมิตร วรกุล 1
35 โครงการวิจัย Matching Fund 1
36 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
37 ปาริฉัตร พรมนุกูล 1
38 เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 1
39 สุรพล อารีย์กุล 1
40 เอมอร เจียรมาศ 1
41 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 6
2 2561 5
3 2560 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 1
7 2553 3
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 3
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 4
14 2546 1
15 2544 1
16 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านระบบนำส่งยา
2 การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3 การพัฒนาต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์
4 การพัฒนาและต่อยอดยาและเครื่องสำอางแบบครบวงจร
5 การศึกษาประสิทธิผลของยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจในผู้ป่วยวัณโรคปอด
6 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำยางสบู่ดำและการเตรียมน้ำยางสบู่ดำในรูปผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับการรักษาแผล
ปี พ.ศ. 2561
7 การผลิตซีรัมและไฮโดรเจลรักษาแผลเปิด
8 การผลิตระดับอุตสาหกรรมยาโพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย์
9 การพัฒนาต่อยอดการผลิตยาวัณโรคสูตรผสมชนิดสู่ทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
10 การเตรียม sildenafil เป็นผลึกนาโนเพื่อใช้รักษาโรคความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงในรูปยาสูดพ่นทางปาก
11 การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2560
12 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
ปี พ.ศ. 2557
13 การพัฒนาสูตรตำรับแอมโฟเทอริซิน บี โดยบรรจุในอนุพันธ์ของไขมัน เพื่อเตรียมเป็นยาผงแห้งสำหรับฉีดและพ่นละอองฝอย
14 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2556
15 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
16 การรักษาวัณโรคปอดด้วยยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2555
17 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2553
18 การพัฒนาสูตรตำรับยาสูดอัดไอกำหนดขนาดบูดีโซไนด์ชนิดแขวนลอย
19 ผลของการออกแบบอุปกรณ์นำส่งต่อประสิทธิภาพการนำส่งยาสูดแบบผงแห้งโดยใช้การจำลองจนศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์
20 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของฟิล์มปิดแผลที่ผลิตจากโปรตีนกาวไหม
ปี พ.ศ. 2552
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผลึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
22 การพัฒนาผลึกเหลวสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุนาโนในการนำส่งยารูปแบบ
23 การเตรียมต้านวัณโรคบรรจุในถุงขนาดอนุภาคนาโน และความเป็นไปได้ในการรักษาวัณโรคปอด
24 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
25 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2550
26 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
27 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
28 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. 2549
29 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacllus paracaselHL 32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
30 การศึกษาการนำส่งยา Salbutamol เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยใช้ไปป์
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อราโดยใช้ระบบนาโนในรูปแบบผนึกเหลวสังเคราะห์ชนิดใหม่
32 การผลิตสารชีวสังเคราะห์จาก Lactobacillus paracasei HL32 เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. 2548
33 การเตรียมยาต้านวัณโรคผงแห้งและการศึกษาในเซลล์มาโครฟาจก่อนการนำมาใช้รักษาวัณโรคปอด
ปี พ.ศ. 2547
34 ระบบนำส่งยาใหม่
35 การนำส่งยาต้านวัณโรคผงแห้งชนิดสูดสู่ถึงลมปอดและผลการรักษาทางคลินิก
36 การเตรียมตำรับยาแอมโฟเทอร์ซิน บี รูปแบบไมเซลล์สำสำหรับนำส่งยาสู่ระบบทางเดินหายใจ
37 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Amphotericin B และ Y-cyclodextrin เพื่อการนำส่งยารูปแบบสูดพ่น
ปี พ.ศ. 2546
38 ยาแอโรโซลไรแฟมพิซินชนิดผงแห้ง
ปี พ.ศ. 2544
39 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบในหลอดทดลองเปรียบเทียบกับผลในกาย เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลวัตของยา Salbutamol ที่ให้โดยการสูดสู่ทางเดินหายใจ