ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพร อุวรรณโณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรพร อุวรรณโณ
- ธีระพร อุวรรณโณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 8
3 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 6
4 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
5 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
6 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
7 ชนิตา รักษ์พลเมือง 4
8 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 4
9 คัดนางค์ มณีศรี 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 3
11 นฤษมา วิมานรัตน์ 2
12 นงลักษณ์ ศรีบรรจง 2
13 จตุพร นุตะศะริน 2
14 ชัยพร วิชชาวุธ 2
15 ปิยฉัตร ไตละนันทน์ 2
16 สุวิชชา สุทธิธรรม 2
17 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
18 สุมาลัย พวงเกตุ 2
19 ไพเราะ แก้วเนย 2
20 ชนัดดา ภูหงษ์ทอง 2
21 ปิยพร แสงแก้ว 2
22 กุลชนา ช่วยหนู 2
23 ภิสสรา อุมะวิชนี 1
24 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
25 สุชาดา ชำนาญกูล 1
26 ปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์ 1
27 โสพิน อมรจิตรานนท์ 1
28 ทิพย์นภา หวนสุริยา 1
29 นิตยา รัตนพิชิต 1
30 พจนา วิไลกิจ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 ประสูต หรุ่นวงศ์มาศ 1
33 ขวัญใจ นัคราเรือง 1
34 สินีนาฏ หงษ์ระนัย 1
35 ชุติมา ชัยธชวงค์ 1
36 สรณะ วินิจฉัยกุล 1
37 มันทนา เกวียนสูงเนิน 1
38 นันทพร เกรียงศักดิ์โอภาส 1
39 นิตย์กุล อรรถนุพรรณ 1
40 สาริณี วิเศษศร 1
41 จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ 1
42 ก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย 1
43 อรพรรณ ภารพบ 1
44 อัจฉริยา เลิศอนันต์วรกุล 1
45 กรรณิการ์ นุ่มไทย 1
46 สมสมร สิงหเสนี 1
47 สมสุข ติลกสกุลชัย 1
48 นภาพร จึงพัฒนาปรีชา 1
49 นิตยาพร สารีบุตร 1
50 ทิพย์วัลย์ สุทิน 1
51 พัชรี ศุภดิษฐ์ 1
52 นันทิกา พรหมนาม 1
53 ถาวร แซ่ตั้ง 1
54 พรพรรณ สิกขมาน 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 ประณีตา ศิลปนภาพร 1
57 จรรจา นาคะรัต 1
58 อัจฉราพร สุวรรณฑล 1
59 วิภาพรรณ จีระธัญญาสกุล 1
60 บุญชัย เจริญลาภดิลก 1
61 มันทนา สิริรัตโนภาส 1
62 อภิญญา ปุญญฤทธิ์ 1
63 ธนรักษ์ คุณศรีรักษ์สกุล 1
64 อรอนงค์ พิณธุรักษ์ 1
65 มนัส จินตนะดิลกกุล 1
66 วรัญญา เวโรจน์ 1
67 นุชลี อุปภัย 1
68 เรวดี วัฒฑกโกศล 1
69 ภาณี อัครธรรม 1
70 จรุงกุล บูรพวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 10
3 2552 4
4 2551 5
5 2549 5
6 2548 4
7 2547 3
8 2546 2
9 2545 6
10 2544 4
11 2543 2
12 2540 4
13 2539 3
14 2538 3
15 2534 7
16 2533 2
17 2530 2
18 2529 5
19 2528 4
20 2527 3
21 2525 2
22 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการคุกคามจากภาพในความคิด การเห็นคุณค่าในตนเอง และรูปแบบการอนุมานสาเหตุต่อผลงานด้านคณิตศาสตร์ในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
2 การทำนายความไม่สอดคล้องระหว่างเจตคติต่อกลุ่มทางการเมืองในประเทศไทยที่วัดโดยตรงกับที่วัดโดยนัย ด้วยตัวแปรการกำกับการแสดงออกของตนและบุคลิกภาพแบบเมคคิเวลเลียน
3 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้นำต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นำและความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้นำแบบนักปฏิรูปของผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล
5 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
7 การทำนายความไม่สอดคล้องระหว่างเจตคติต่อกลุ่มทางการเมืองในประเทศไทยที่วัดโดยตรงกับที่วัดโดยนัย ด้วยตัวแปรการกำกับการแสดงออกของตนและบุคลิกภาพแบบแมคคิเวลเลียน
8 การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
9 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้นำต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นำ และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้นำแบบนักปฏิรูปของผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
10 อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล
11 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2552
12 โมเดลเชิงสาเหตุของการปฎิบัติงานแบบกลุ่ม : อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบกลุ่ม บุคลิกลักษณะผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิสัมพันธ์
13 อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา และความสอดคล้องของข้อความเตือนกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อการประเมินคุณภาพและเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาเบียร์
14 โมเดลเชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม : อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบกลุ่มบุคลิกลักษณะผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิสัมพันธ์
15 อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา และความสอดคล้องของข้อความเตือนกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อการประเมินคุณภาพและเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาเบียร์
ปี พ.ศ. 2551
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร
17 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบายและความสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 อิทธิพลของการเปรียบเทียบทางสังคมและรายได้ต่อความสุขเชิงอัตวิสัย
19 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบาย และความสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2549
21 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม
22 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการคุมคามจากภาพในความคิดต่อผลงานด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 ผลของการสนับสนุนทางสังคมและความเด่นชัดของกลุ่มต่อการลดความไม่คล้องจองของพฤติกรรมการช่วยเหลือ
24 การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
25 วัฒนธรรม เพศ และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง : การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตนักศึกษาไทยและอเมริกัน
ปี พ.ศ. 2548
26 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส ความก้าวร้าวและความปรารถนาในการใช้สื่อที่รุนแรงเพื่อความบันเทิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
27 ปัจจัยทางสังคม-จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค
28 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
29 การทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย : วิธีใหม่ในการวัดเจตนาคติและปัญญาทางสังคม เมื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์กลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุด
ปี พ.ศ. 2547
30 อิทธิพลของกลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุดต่อความลำเอียง ระหว่างกลุ่มที่วัดโดยตรงและโดยนัยและการประเมินคุณภาพผลงาน ของสมาชิกกลุ่มตนและกลุ่มอื่นในผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูงและต่ำ
31 ผลของการลิดรอนเสรีภาพกับความสำนึกในตนเองแบบบุคคลต่อปฏิกิริยาทางจิต
32 การทำนายผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยการประเมินความเป็นผู้นำนักปฏิรูป และความเป็นผู้นำนักแลกเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2546
33 ผลของอารมณ์ ความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล และคุณภาพของข้อโต้แย้งต่อการตอบสนองต่อสารโน้มน้าวใจ
34 รูปแบบความผูกพันกับการอนุมานสาเหตุการกระทำ ของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ทางลบ
ปี พ.ศ. 2545
35 ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา
36 ผลของสารขู่และความชอบความคงเส้นคงวาต่อปฏิกิริยาทางจิต
37 ผลของวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจต่อเจตคติ ความเชื่อ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมของมารดา ที่เจตนาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมผสม
38 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
39 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
40 บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2544
41 การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือจำแนกตามทักษะในการให้ความช่วยเหลือของแต่ละเพศ
42 ความไวต่อการโน้มน้าวใจทางอารมณ์ความรู้สึก และทางปัญญาของเจตคติที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ความรู้สึก และทางปัญญา
43 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
44 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
45 อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความดึงดูดใจของภาพประกอบ ที่มีต่อเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และองค์การผู้โฆษณา
46 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
47 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกนี้มีความยุติธรรม กับความรู้สึกที่ดีเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 ผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจสามแบบต่อการเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ เจตนา และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ในการเซ็นชื่อเข้าหน่วยรักษาผู้ติดบุหรี่
49 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
50 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2539
51 อิทธิพลของความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือของแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้ง ที่มีต่อเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย
52 ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือต่อเจตคติต่อเรียงความ
53 การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติ
ปี พ.ศ. 2538
54 การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือ
55 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตน ตัวแปรแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้งที่มีต่อการประเมินสินค้า
56 การสำรวจความเชื่อ เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2534
57 ความเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรมที่เกิดจากผลกรรมตามสนองตามทฤษฎีของพีอาเจต์ของเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี
58 ผลของการเสนอความน่ากลัว การให้คำแนะนำอย่างละเอียดโดยใช้วีดิทัศน์ และการให้เอกสารแนะนำต่อความเชื่อด้านสุขภาพ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี
59 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล และความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ ตำแหน่ง และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
60 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
61 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการรับรู้สภาพการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน
62 การทำนายความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นบริษัทการ บินไทย จำกัด ด้วยคะแนนการกำกับการแสดงออกของตน
63 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
64 การสำรวจความเชื่อ เจตคติ เจตนา และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
65 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2530
66 การเปรียบเทียบรูปแบบของฟิชไบน์กับรูปแบบของทรัยแอนดิส ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของครูและผู้นำท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 ธันวาคม 252
67 ลักษณะของชายและหญิงในปัจจุบันและลักษณะที่พึงปรารถนาของชายและหญิง ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
68 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
69 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
70 การทำนายพฤติกรรมการเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
71 ผลของการลิดรอนเสรีภาพที่มีต่อการต่อต้านทางจิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
72 การทำนายและการทำความเข้าใจ เจตนาและพฤติกรรมการให้นมบุตรของมารดา ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
ปี พ.ศ. 2528
73 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
74 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้อื่น
75 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผู้อื่น
76 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้อื่น
ปี พ.ศ. 2527
77 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
78 การทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลของการช่วยตนเองไม่ได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีต่อความมั่นใจในการทำงานและผลในภายหลัง
79 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2525
80 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมต่อตนเองของผู้อื่น
81 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมของผู้อื่นที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2523
82 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าทางอารมณ์กับพฤติกรรมการช่วยเหลือ