ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพร วีระถาวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 สุรสิทธิ์ ฤทธิ์สมิตชัย 5
3 บัณฑิต ฉัตรตะวัน 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
5 ธีระพร วีระถาวร 2
6 พิษณุ เจียวคุณ 1
7 ธันยากร ต้นชลขันธ์ 1
8 ปราณี รัตนัง 1
9 ปรางค์ทิพย์ รัชตะปีติ 1
10 ทรงพันธ์ ชุณหสวัสดิกุล 1
11 อังคณา ฮึกหาญสู้ศัตรู 1
12 มนูญ ศรีวิรัตน์ 1
13 กรรณิการ์ อุโฆษกุล 1
14 สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์ 1
15 สอาด นิวิศพงศ์ 1
16 มณฑิรา ดวงสาพล 1
17 วรรษมน จันทร์โอกุล 1
18 จิรายุส พู่มนตรี 1
19 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
20 เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย 1
21 สมบูรณ์ ชาวชายโขง 1
22 ศศิประภา หิริโอตป์ 1
23 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
24 นพมาศ อัครจันทโชติ 1
25 ภัทรสุดา สุดแสน 1
26 จิตติมา ผสมญาติ, 2520- 1
27 มานะชัย รอดชื่น 1
28 ศศิธร เจษฎาฐิติกุล 1
29 พัชรี คุณะสารพันธ์ 1
30 สมพล จารุธนศักดิ์กูร 1
31 รัชเนตร ปานดำ 1
32 สิริกัญญา สุขวิเสส 1
33 วีรพา ฐานะปรัชญ์ 1
34 วุฒิพงษ์ เดโชดมพันธ์ 1
35 วลัยทิพย์ บุญญาติศัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 4
3 2550 2
4 2549 4
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 5
8 2545 1
9 2542 2
10 2541 2
11 2540 1
12 2539 4
13 2537 1
14 2535 2
15 2534 2
16 2533 1
17 2532 2
18 2531 1
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยระดับโลก : กรณีศึกษาของประเทศที่มีอัตราเร่งในการพัฒนาสูง
ปี พ.ศ. 2551
2 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงพหุนาม
3 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบความถดถอยเชิงเส้นด้วยแนวคิดเชิงแลตทิซ
4 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงพหุนาม
5 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น ด้วยแนวคิดเชิงแลตทิซ
ปี พ.ศ. 2550
6 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบส์กับวิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบกำลังสองน้อยสุดสองขั้น
7 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุดร่วมกับวิธีดั้งเดิมเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดค่าในตัวแปรอิสระ
ปี พ.ศ. 2549
8 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเมื่อเกิดปัญหาข้อมูลสูญหายในตัวแปรอิสระ
9 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบความถดถอยพหุนาม ด้วยการหดและการทำโทษ
10 การคัดเลือกสมการถดถอยเชิงเส้นที่ดีที่สุดภายใต้แลตทิซ
11 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดเชิงเบส์เมื่อใช้การแจกแจงก่อนแบบคู่สังยุคแกมมา
ปี พ.ศ. 2548
12 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
13 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเมื่อสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าไม่เท่ากัน
14 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณโดยวิธีเอ็มพิริคัลเบส์ริดจ์รีเกรสชัน เมื่อเกิดพหุสัมพันธ์
15 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเมื่อสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าไม่เท่ากัน
ปี พ.ศ. 2546
16 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดเชิงเบส์เมื่อใช้การแจกแจงก่อนแบบคู่สังยุคปกติ
17 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ
18 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเมื่อเกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
19 'แอดมิสชั่นส์' มีความสำคัญไฉน?
20 บทปริทัศน์บทความเรื่อง รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2545
21 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีการแจกแจงหหุนาม
ปี พ.ศ. 2542
22 การวิเคราะห์เชิงเบส์สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว
23 เอ็นทรานซ์ระบบใหม่กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
24 การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธีริดจ์รีเกรสชันและวิธีที่ใช้หลักการของ โครงข่ายประสาทเทียมในกรณีที่เกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
25 เอ็นทรานซ์ระบบใหม่ของไทยจะดีขึ้นได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2540
26 การเปรียบเทียบวิธีทดสอบสำหรับความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยสองประชากรบนพื้นฐานของตัวแปรตามพหุคูณ
ปี พ.ศ. 2539
27 การเปรียบเทียบวิธีการสร้างตัวแบบ ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุนามกรณีที่มี 2 ตัวแปรอิสระซึ่งเกิดอันตรกิริยา
28 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุด วิธีริดจ์รีเกรสชันที่ใช้ข้อสนเทศโดยหลักเกณฑ์ และวิธีลิวคีเจียนทั่วไป เมื่อเกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
29 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบค่าผิดปรกติ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นในกรณีที่มีมาซคคิง และซวอมพิงเอฟเฟ็ค
30 การเปรียบเทียบการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ โดยวิธีกำลังสอง น้อยที่สุด,วิธีริดจ์รีเกรสชันและวิธีที่ใช้หลักการของริดจ์ และสไตน์ในกรณีที่เกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ปี พ.ศ. 2537
31 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ สำหรับทดสอบการเท่ากันของพารามิเตอร์แสดงตำแหน่ง ของการแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2 พารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2535
32 การเปรียบเทียบวิธีสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ ระหว่างวิธีกำลังสองน้อย ที่สุดกับวิธีบูตแสตรปในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
33 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เมื่อความผิดพลาดมีการแจกแจงแบบหางยาว
ปี พ.ศ. 2534
34 การเปรียบเทียบวิธีตรวจสอบข้อมูลผิดปกติ ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
35 การเปรียบเทียบตัวประมาณริดจ์สำหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบริดจ์
ปี พ.ศ. 2533
36 การศึกษาเปรียบเทียบตัวประมาณริดจ์
ปี พ.ศ. 2532
37 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติบางตัว ที่ใช้สอบการแจกแจงแบบเอกซ์โปเนนเชียล
38 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถอยพหุโดยที่ค่าประมาณสเกลเปลี่ยนไป
ปี พ.ศ. 2531
39 การประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุเมื่อความผิดพลาดมีการแจกแจงแบบเบ้ และมีการแจกแจงแบบหางยาวกว่าการแจกแจงแบบปกติ