ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพนธ์ แย้มวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Teerapon Yamwong 35
2 Santi Maensiri 21
3 Prasit Thongbai 18
4 ธานินทร์ ปัจจุโส 12
5 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 11
6 ประสิทธิ์ ทองใบ 11
7 สันติ แม้นศิริ 7
8 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 7
9 Wuttipong Rungseesantivanon 7
10 Rattikorn Yimnirun 4
11 ไพศาล เสตสุวรรณ 3
12 Paisan Setasuwon 3
13 Somboon Sahasithiwat 3
14 Chivalrat Masingboon 3
15 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 3
16 Bunpot Mai-ngam 3
17 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ 3
18 บรรพต ไม้งาม 3
19 ฐิติรัชต์ สายกระจ่าง 2
20 Thitirat Saikrajang 2
21 นฤพร วณีสอน 2
22 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 2
23 Suwat Tangwancharoen 2
24 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 2
25 อารี ธนบุญสมบัติ 2
26 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 2
27 Thanasat Sooksimuang 2
28 Aree Thanaboonsombut 2
29 บงกช หะรารักษ์ 2
30 ณัชชา ประกายมรมาศ 2
31 ดำรงค์ ถนอมจิตร 2
32 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 2
33 สกล ทิพย์ทวีชัย 2
34 ยุทธนา โฆษิตสกุล 2
35 สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ 2
36 Natcha Prakymoramas 2
37 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 2
38 Piyawit Koombhongse 2
39 Daranee Suwapan 1
40 Waravut Pattaropong 1
41 จินดา เข็มประสิทธิ์ 1
42 Jinda Khemprasit 1
43 ปิยวิทย์ สรไชยเมธา 1
44 ธวัชชัย จันทร์สอาด 1
45 Laongdao Menbangpung 1
46 ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ 1
47 สายชล สมบูรณ์ 1
48 บุญเกิด สุวะไชย 1
49 ประพันธ์ แม่นยำ 1
50 Thanin Putjuso 1
51 Theerapon Yamwong 1
52 Rittirong Pruthtikul 1
53 ดารณี สุวพันธ์ 1
54 Prapun Manyum 1
55 บัณฑิต ปู่ตาแสง 1
56 Supattra Wongsaenmai 1
57 Supapan Seraphin 1
58 Bundit Putasaeng 1
59 Teerapon Yamwong 1
60 Bongkot Hararak 1
61 สิทธิ์ชัย หันประทับ 1
62 Surawut Pongha 1
63 สุรวุฒิ พงษ์หา 1
64 สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ 1
65 Sitchai Hunpratub 1
66 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 1
67 สมพร สังขรัตน์ 1
68 Pongphisanu Muangchareon 1
69 พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ 1
70 Sarawut Pongha 1
71 ศราวุธ ป้องหา 1
72 Yuttana Kositsagul 1
73 Wannee Chinsirikul 1
74 วรรณี ฉินศิริกุล 1
75 จิตติ์พร เครือเนตร 1
76 Jittiporn Kruenate 1
77 Laongdao Menbangpueng 1
78 Chivanrat Masingbun 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
80 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 9
5 2551 12
6 2550 8
7 2549 3
8 2548 1
9 2539 2
10 2537 2
11 2536 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเตรียม โครงสร้างจุลภาค และสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้น (กระแส-ความต่างศักย์) ของอนุภาคนาโน CaCu3Ti4-xSnxO12 เตรียมด้วยวิธีสารละลายโพลิเมอร์ไพโลไรซีส
ปี พ.ศ. 2554
2 Improved dielectric and non-ohmic properties of Ca2Cu2Ti4O12 ceramics prepared by a polymer pyrolysis method
3 Giant dielectric behavior of solution-growth CuO ceramics subjected to dc bias voltage and uniaxial compressive stress
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว
5 Effects of Li and Fe doping on dielectric relaxation behavior in (Li, Fe)-doped NiO ceramics
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ
7 เครื่องวัดความชื้นในผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ดข้าวและถั่ว
8 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของนาโนคอมโพสิตคอร์เดียไรต์เมทริกซ์สำหรับประยุกต์ใช้ทางเทคนิคขั้นสูง
9 การสร้างชุดแผ่นรองเท้า (Insole) เซนเซอร์เพื่อวัดการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าขณะยืนเดิน
10 Dielectric relaxations and dielectric response in multiferroic BiFeO3 ceramics
11 Electrical responses in high permittivity dielectric (Li, Fe)-doped NiO ceramics
12 Giant dielectric response and polarization relaxation mechanism in (Li,V)-doped NiO ceramics
13 Dielectric and electrical properties of giant dielectric (Li, Al)-doped NiO ceramics
14 Effects of Fe, Ti, and V doping on the microstructure and electrical properties of grain and grain boundary of giant dielectric NiO-based ceramics
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม
16 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกผนังบางสำหรับผลิตผลการเกษตรตัดแต่ง
17 Classification of water-ethanol-methanol blends by using an electronic nose
18 Giant dielectric properties of CaCu3Ti4O12/(Li, Ti)-doped NiO composites subjected to post-sintering annealing and compressive stress
19 Effects of grain, grain boundary, and dc electric field on giant dielectric response in high purity CuO ceramics
20 Dielectric relaxation and dielectric response mechanism in (Li, Ti)-doped NiO ceramics
21 Correlation between giant dielectric response and electrical conductivity of CuO ceramic
22 Nanocrystalline CaCu3Ti4O12 prepared by egg white solution route: synthesis characterization and its giant dielectric properties
23 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับการส่งออกน้ำยางข้น
24 The sintering temperature effects on the electrical and dielectric properties of Li0.05Ti0.02Ni0.93O ceramics prepared by a direct thermal decomposition method
25 Nanocrystalline CaCu3Ti4O12 powder by PVA sol-gel route: Synthesis, characterization and its giant dielectric constant
26 Ripeness Identification of ‘Nam Dok Mai’ Mango by using an Electronic Nose
ปี พ.ศ. 2550
27 การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย
28 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์เซรามิกที่มีสภาพยอมไดอิเล็กทริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิกส์
29 Energy Harvesting Device with Piezoelectric Materials
30 Giant dielectric response in (Li, Ti)-doped NiO ceramics synthesized by the polymerized complex method
31 Giant dielectric permittivity observed in CaCu3Ti4O12/ Li,Ti-doped NiO composites
32 Giant dielectric behaviour of CaCu3Ti4O12 subjected to post-sintering annealing and uniaxial stress
33 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ Cacu3 Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
34 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ Cacu3 Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
ปี พ.ศ. 2549
35 การพัฒนาต้นแบบเท้าเทียมสำหรับผู้พิการโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
36 ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการฉีดแบบใช้แก๊สช่วย
37 The Efficacy of the Evaluation of Energy-Harvesting Prototype with Piezoelectrics
ปี พ.ศ. 2548
38 การพัฒนาประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์และการประดิษฐ์จอแสดงผลแบบ passive matrix จากโพลิเมอร์เปล่งแสง
ปี พ.ศ. 2539
39 การพัฒนาเครื่องช่วยฟังของคนหูตึง
40 การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2537
41 การวัดสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์มพอ ลิไวนิลิดีนฟูลออไรด์ที่ความถี่ต่ำ
42 การวัดสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์ม พอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ที่ความถี่ต่ำ
ปี พ.ศ. 2536
43 การวัดสัมประสิทธิ์ของแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ที่ความถี่ต่ำ