ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพงศ์ ด้วงดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธีระพงษ์ ด้วงดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2557
2 การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2553
4 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทาง ทะเลปากแม่น้ำประแสร์โดยใชข้อมูลความหลากหลาย ของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
7 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือย และฟองน้ำที่เป็นอาหาร
8 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
9 ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนที่พบในแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ในบริเวณอ่าวศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
10 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร
11 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
12 องค์ประกอบของการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในเขตพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย บริเวณป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง
13 ชีวประวัติและพฤติกรรมบางประการของปลาหมึกแคระสองแถว,Idiosepius biserialis Voss,1962
ปี พ.ศ. 2548
14 การสำรวจความหลากหลายของปะการัง ปลา กุ้ง และปู บริเวณหมู่เกาะช้าง
ปี พ.ศ. 2538
15 การจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแนวหญ้าทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง