ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพงศ์ จันทร์นิยม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีระพงศ์ จันทรนิยม
- Teerapoung Juntaraniyom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2549 1
6 2540 1
7 2532 1
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO
ปี พ.ศ. 2554
3 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารผสมสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2549
6 ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2540
7 การสำรวจพื้นที่ปลูกและปัญหาพื้นฐานการผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
8 A Study on Yield and Other Characters of Mungbean and Peanut Intercropped with Corn
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO