ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Teerapoung Juntaraniyom
- ธีระพงศ์ จันทร์นิยม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2549 1
7 2540 1
8 2532 1
9 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพิสูจน์เทคโนโลยีระบบคัดแยกทะลายปาล์มส้าหรับซื้อขาย
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2559
3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารผสมสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
5 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2549
7 ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2540
8 การสำรวจพื้นที่ปลูกและปัญหาพื้นฐานการผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
9 A Study on Yield and Other Characters of Mungbean and Peanut Intercropped with Corn
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO