ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพงศ์ จันทรนิยม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Teerapoung Juntaraniyom
- ธีระพงศ์ จันทร์นิยม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 1
6 2549 1
7 2545 1
8 2544 1
9 2540 2
10 2539 1
11 2536 1
12 2532 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
4 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารผสมสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
5 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของการให้น้ำต่อการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
7 โครงการการจัดการระบบการให้น้ำและปุ๋ยทางระบบน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
8 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2549
9 ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการการจัดการระบบการให้น้ำและปุ๋ยทางระบบน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2544
11 การเปลี่ยนแปลงของระดับธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2540
12 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย
13 การสำรวจพื้นที่ปลูกและปัญหาพื้นฐานการผลิตของปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
14 การเปลี่ยนแปลงของระดับธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2536
15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
16 A Study on Yield and Other Characters of Mungbean and Peanut Intercropped with Corn
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO