ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระชัย ปูรณโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 31
2 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
3 ธีระชัย ปูรณโชติ 2
4 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 บรรพต วงศ์แสวง 1
7 สายสวาท สุวัณณกีฏะ 1
8 สุรศักดิ์ ขำสิน 1
9 สมจิตร กังสดาล 1
10 นารีรัตน์ พงษ์พิมาย 1
11 ทรงลักษณ์ ไทรฟัก 1
12 แท้ วารีรำพึงเพลิน 1
13 ธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา 1
14 กุสุมา ชำนาญกิจ 1
15 เพียงใจ แดนเจริญไพศาล 1
16 เฉลิมขวัญ ภูมี 1
17 ธนัฎฐา ฉายขุนทด 1
18 พิมพรรณ เชียงทอง 1
19 ไขศรีวิลัย ดำเนิน 1
20 นิรมิต สุขคณา 1
21 พรรณี ประยุง 1
22 ทวีศักดิ์ ทิพโกมล 1
23 บุญถึง สมศรี 1
24 ปรียา มะรุมดี 1
25 พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว 1
26 ทองปอน ชินวงศ์ 1
27 สุจิตรา สวัสดิวงษ์ 1
28 กัญญารัตน์ องค์วิศิษฐ์ 1
29 พรพิไล หาญทวีวงศา 1
30 นิภาพรรณ แก่นคง 1
31 พเยาว์ ผลพฤกษ์ 1
32 ลัดดา อุสาหะ 1
33 วาสนา แสนโภคทรัพย์ 1
34 วิจิตร์ ลิ่มพานิชย์ 1
35 จรัญ บุญจันทร์ 1
36 รักซ้อน รัตน์วิจิตต์เวช 1
37 วันทนีย์ งามพุทธแสน 1
38 สุขใจ แสนบุญส่ง 1
39 ฟียา เดวิด 1
40 พงศกร สุวรรณเดชา 1
41 สมศรี เจ็งไพจิตร 1
42 จินตนา อามระดิษ 1
43 นวลจิตต์ โชตินันทน์ 1
44 รักชาติ ท่าโพธิ์ 1
45 พรรณี โรจน์ธำรงค์ 1
46 พินิจ วรรณีเวชศิลป์ 1
47 ประทุม ทองพูน 1
48 ยุพดี เส้นขาว 1
49 เฉลิมพงศ์ เศรษฐี 1
50 เขียน จงฤทธิพร 1
51 ไพรินทร์ เนตรหาญ 1
52 ลำยง บ่อน้อย 1
53 วรัญญา จีระวิพูลวรรณ 1
54 ประธาน อารีพล 1
55 พรรณี ภวภูตานนท์ 1
56 ถนอมจิตต์ เสนมา 1
57 เรืองชัย ทิมสุวรรณ 1
58 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 1
59 มนัส ไชยศักดิ์ 1
60 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
61 ชูกลิ่น อุนวิจิตร 1
62 ไพฑูรย์ เลาหวิเชียร 1
63 ประสงค์ จันทองจีน 1
64 วรุณวดี โชคบรรดาลสุข 1
65 นิมิตร มาศเกษม 1
66 เนาวรัตน์ รุ่งเรืองบางชัน 1
67 สมบูรณ์ สุริยวงศ์ 1
68 วิเชียร เกษประทุม 1
69 อำนาจ มั่นทน 1
70 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
71 ศิริกานต์ ผาสุข 1
72 ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 1
73 ปาน กิมปี 1
74 สวัสดิ์เกียรติ สว่างศรี 1
75 ปราณี รามสูต 1
76 ศิริวัฒน์ สงวนหมู่ 1
77 สุมาลี พิตรากูล 1
78 อำไพ ชูเฉลิมพร 1
79 อาภาพร วุฒิศาสตร์ 1
80 อลิศรา ศิริศรี 1
81 สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ 1
82 นุกรานต์ นิ่มศิริ 1
83 ฉลองพร แก้ววชิราภรณ์ 1
84 ศรีลักษณ์ มาโกมล 1
85 สุรวุฒิ สุชินโรจน์ 1
86 สมศรี ตั้งมงคลเลิศ 1
87 ศิวลี ส่งบุญ 1
88 สุปรียา ลำเจียก 1
89 สุวิมล ชอบทำกิจ 1
90 สุวพันธ์ นิลายน 1
91 ภานุวัฒน์ เหลืองนภา 1
92 เสริมพงษ์ ศาตะโยธิน 1
93 เอมอร ปัญญาศรีวรมย์ 1
94 อุบลพงษ์ วัฒนเสรี 1
95 สิริถนอม รัตนะรัต 1
96 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
97 ดิลก อุทะนุต 1
98 ชัยสงคราม เครือหงส์ 1
99 รัชนี ศานติยานนท์ 1
100 ชลอ วงศ์แสวง 1
101 บุญนำ ทานสัมฤทธิ์ 1
102 สมพงษ์ แย้มประยูร 1
103 ดำรงค์ ชลสุข 1
104 สิระพร ชินวงศ์ 1
105 วาสนา โกวิทยา 1
106 สุภาพร พรพิบูลย์ 1
107 สุภาพ รักนิ่ม 1
108 ภัชญา โม้สา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2540 1
3 2539 4
4 2538 2
5 2536 1
6 2535 6
7 2534 3
8 2533 3
9 2532 7
10 2531 2
11 2530 6
12 2529 4
13 2528 3
14 2527 2
15 2526 4
16 2525 3
17 2524 4
18 2523 5
19 2522 6
20 2521 5
21 2520 7
22 2519 7
23 2518 6
24 2517 4
25 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 สภาพและปัญหาของการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
2 สมรรถภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึงประสงค์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2539
3 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
4 การศึกษาความบกพร่องในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสาตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบสืบสอบ ที่มีระดับการสืบสอบต่างกัน
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกีบสิ่งแวดล้อม และความมีวินัยในตนเองกับเจตคติต่อการใช้มาตรการทางสังคม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2538
7 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลี่ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
8 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2536
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมและกลุ่มที่ใช้บทเรียนที่มีภาพประกอบ
ปี พ.ศ. 2535
10 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จ ของโครงงานวิทยาศาสตร์
11 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 1
12 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
13 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกัน
14 พฤติกรรมการสอนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น
15 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบ ของการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
16 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
17 ปัญหาการประเมินผลทักษะภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
18 ความสามารถในการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
19 พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ กับ การคิดเป็นของนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ในสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
21 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2532
22 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเคมีตามการรับรู้ของอาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
23 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านจิตพิสัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
24 สภาพและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
25 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในวิทยาศาสตร์ กับความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ของความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
26 ปัญหาและการดำเนินงานของครูวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
27 การเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน
28 การเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2531
29 ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ ที่ได้รับจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
30 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาชีววิทยาหลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2530
31 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เคยทำและไม่เคยทำโครงงานวิทยาศาสตร์
32 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนปฏิบัติการวิชาเคมีจากแบบสอบภาคปฏิบัติ กับแบบสอบข้อเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33 การเปรียบเทียบอัตมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เลือกพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
34 ปัญหาการสร้างข้อสอบวัดความสามารถทางพุทธิพิสัยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามการรับรู้ของครูวิทยาศาสตร์
35 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
36 การวิเคราะห์คำถามที่ส่งเสริมความคิดแบบสืบสอบในหนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2529
37 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้อง ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
38 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อพัฒนาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
39 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
40 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิชาชีพ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2528
41 การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 10
42 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการตั้งคำถามตามแนวคิดแบบสืบสอบ กับพฤติกรรมด้านจิตพิสัยทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
43 การเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับสติปัญญาตามแบบของเปียเจท์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2527
44 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
45 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ และศึกษานิเทศก์สาขาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2526
46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบสอบ แบบจัดกิจกรรมอภิปราย ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน
47 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์กับทักษะปฏิบัติในการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า
48 ปัญหาการจัดกิจกรรมการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 2
49 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
ปี พ.ศ. 2525
50 การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การสะท้อนและการหักเหของแสง" ระหว่างการสอนตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของกาญเยกับการสอนแบบสืบสอบ
51 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
52 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนพาณิชยการ เกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2524
53 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์กับเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในกรุงเทพมหานคร
54 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
55 เปรียบเทียบปฏิกิริยาร่วมในห้องเรียนระหว่างนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
56 การเปรียบเทียบกิริยาร่วมในห้องเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียน ที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2523
57 การศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญาตามทัศนะของพีอาเจท์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี
58 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจวิชาชีววิทยากับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
59 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซี่งเรียนด้วยการสอนแบบสืบสอบที่มีคำแนะนำปฏิบัติการ และไม่มีคำแนะนำปฏิบัติการ
60 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 2
61 การวิเคราะห์แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่ เล่มหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2522
62 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางวาจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
64 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 สัมพันธภาพระหว่างระดับสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สอง
66 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 2503 กับหลักสูตรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
67 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
68 ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
69 การติดตามผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จากโรงเรียนราษฎร์
70 การผลิตและการใช้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
71 กิริยาร่วมทางวาจาระหว่างนักศึกษาฝึกสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง กับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาไทย
72 การลงทุนใในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
73 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคเหนือ
74 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
75 ความรู้และความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
76 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
77 กิริยาร่วมทางวาจาระหว่างนักศึกษาฝึกสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง กับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
78 ผลการฝึกตามระบบแฟลนเดอร์สที่มีต่อกิริยาร่วมทางวาจา ของนักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
79 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
80 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 การเปรียบเทียบทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนไทยมุสลิม กับไทยพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตการศึกษา 2
82 การวิเคราะห์กิริยาร่วมทางวาจาในการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
83 ความสัมพันธ์ระหว่างกิริยาร่วมทางวาจากับสัมฤทธิผลวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
84 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "แสงช่วยในการเห็น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
85 การศึกษาทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่องานอุตุนิยมวิทยา
86 ความหนวกหูของเสียงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี พ.ศ. 2518
87 ผลของการสอนวิทยาศาสตร์โดยวิธีทดลองในด้านทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ และสัมฤทธิผลในการเรียนวิทยาศาสตร์
88 ความสัมพันธ์ระหว่างกริยาร่วมทางวาจา กับการเรียนรู้ทักษะเชิงซ้อนของขบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
89 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เปลือกโลก" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
90 การเปรียบเทียบการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบระหว่างวิธีสาธิต และวิธีปฏิบัติการทดลอง
91 มโนทัศน์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
92 ทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ปี พ.ศ. 2517
93 กริยาร่วมทางวิจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
94 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่
95 กิริยาร่วมทางวาจาในห้องเรียน กับผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด
96 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการสอบและสัมฤทธิผลของวิชาชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2516
97 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร