ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระชน พลโยธา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2545 2
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการพัฒนาจิตแห่งความเคารพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบการดำเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดูบุตร และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ครู และนักเรียน กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่พ่อแม่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2545
4 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น