ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิด จากภาพที่มีเมฆปกคลุม และความละเอียดต่ำด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบและเวลา
2 กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดโดยอาศัยโมเดลเส้นขอบแบบตื่นตัว
ปี พ.ศ. 2556
3 การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบและเวลา
4 การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2555
5 การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ปนในถั่วเขียว โดยการวิเคราะห์ภาพ
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
7 การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภ่าพถ่ายระยะไกล
8 โพรโตคอลจัดการการทำงานตัวรับรู้อย่างเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพ การใช้พลังงานสำหรับเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภาพถ่ายระยะไกล
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภาพถ่ายระยะไกล
13 ระบบติดตามและนำเสนอข้อมูลรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สาย เพื่อนักวิจัยพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
15 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับข้อมูลระยะไกลที่ไม่สมบูรณ์
16 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย สำหรับข้อมูลระยะไกลที่ไม่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สายเพื่อนักวิจัยพื้นฐาน