ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรศักดิ์ โรจนราธา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณีต โอปณะโสภิต 22
2 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 16
3 Theerasak Rojanarata 13
4 Tanasait Ngawhirunpat 13
5 Praneet Opanasopit 13
6 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 12
7 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 7
8 วรายุทธ สะโจมแสง 7
9 Auayporn Apirakaramwong 5
10 Jariya Kowapradit 4
11 ลาวัลย์ ศรีพงษ์ 4
12 สุเทพ ไวยครุฑธา 3
13 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 3
14 วิทยา มีวุฒิสม 3
15 Warayuth Sajomsang 3
16 มนฤดี สุขมา 2
17 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
18 จริยา โกวะประดิษฐ์ 2
19 พิชญ์ ศุภผล 2
20 Pitt Supaphol 2
21 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
22 Maleenart Petchsangsai 1
23 Supawan Tantayanon 1
24 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
25 ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 1
26 อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร 1
27 คนอง รัตนคร 1
28 Prasert Akkaramongkolporn 1
29 อรัญญา นันทนากรณ์ 1
30 อรอุมา สุคนธพันธุ์ 1
31 จันคนา บูรณะโอสถ 1
32 Akhayachatra Chinsriwongkul 1
33 วริษฎา ศิลาอ่อน 1
34 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 1
35 Warisada Sila-on 1
36 Tittaya Suksamran 1
37 Varissaporn Mayen 1
38 วฤษสพร มาเย็น 1
39 Robert J. Lee 1
40 Wanlop Weecharangsan 1
41 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
42 Sunee Techaarpornkul 1
43 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 2
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 4
6 2551 7
7 2550 1
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
2 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ดีฟีนิลกลัยซีนอะมิโนทรานสเฟอเรส สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอลฟาคีโตกลูตาริก
3 การเตรียมเส้นใยนาโนชนิดแลกเปลี่ยนไอออนสำหรับนำส่งยา
ปี พ.ศ. 2554
4 structure–activity relationships of methylated N-aryl chitosan derivatives for enhancing paracellular permeability across Caco-2 cells
5 ผลของนิวเคลียร์โลเคไลเซชันซิกแนลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนยีนเข้าสู่เซลล์เพาะเลี้ยงด้วยการนำส่งของไคโตซาน/ดีเอ็นเอคอมเพล็กซ์ /
6 การพัฒนาอนุภาคระดับนาโนสำหรับนำส่งยีน
7 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอเฟนิรามีนมาลีเอตโดยการสกัดแบบคู่ไอออนร่วมกับสเปกโตรโฟโตเมตรีในสเกลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
8 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
9 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
10 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
11 การปรับปรุงเนื้อหารายวิชากลุ่มการควบคุมคุณภาพยาตาม PIC/S GMP /
ปี พ.ศ. 2552
12 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
13 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
14 การพัฒนาตำรับลิปิดอิมัลชั้นของยา ออล-ทรานส์เรติโนอิกแอซิค
15 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์
ปี พ.ศ. 2551
16 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
17 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
18 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
19 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
20 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
21 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
22 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาพาราเซตามอล และคลอซอกซาโซน ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ์และวิธีเชิงคีโมเมตริกซ์
ปี พ.ศ. 2550
23 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells