ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรศักดิ์ สมดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Cylindrospermopsis sp. โดยชีววิธีด้วยแบคทีเรีย
2 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีใน เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : การอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 การกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2558
4 การกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2557
5 การบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษไมโครซิสตินซึ่งผลิตจากไชยาโนแบคทีเรียโดยการใช้พืชน้ำของประเทศไทย
6 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
7 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
8 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2556
9 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีใน เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : การอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
10 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
11 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2555
12 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
13 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa
14 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2554
16 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
17 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa II
18 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย II
19 ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษและการตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปิร์มมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
20 การบ่งชี้ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และและสารพิษไมโครซีสตินจากแหล่งน้ำบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น
21 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
22 การบ่งชี้ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และและสารพิษไมโครซีสตินจากแหล่งน้ำบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น
23 ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษและการตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปิร์มมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
24 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa
25 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
26 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
27 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
28 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
29 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
30 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
31 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
32 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
33 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
34 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis aeruginosa Kutz ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540 / ธีรศักดิ์ สมดี
35 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis aeruginosa Kutz ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540
ปี พ.ศ. 2540
36 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis seruginosa K utz. ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa