ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรศักดิ์ สมดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Cylindrospermopsis sp. โดยชีววิธีด้วยแบคทีเรีย
2 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีใน เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : การอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3 การกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2558
4 การกำจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2557
5 การบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษไมโครซิสตินซึ่งผลิตจากไชยาโนแบคทีเรียโดยการใช้พืชน้ำของประเทศไทย
6 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
7 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
8 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2556
9 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีใน เขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : การอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
10 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
11 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
12 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa
13 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแอคติโนมัยซีทีส เพื่อการยับยั้งการเจริญไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa ที่แยกได้จากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
14 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2554
15 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
16 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa II
17 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย II
18 ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษและการตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปิร์มมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
19 การบ่งชี้ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และและสารพิษไมโครซีสตินจากแหล่งน้ำบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น
20 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
21 การบ่งชี้ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และและสารพิษไมโครซีสตินจากแหล่งน้ำบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น
22 ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษและการตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปิร์มมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
23 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa
24 การคัดเลือก ศึกษาคุณลักษณะ และกลไกการย่อยสลายสารพิษไมโครซีสตินซึ่งผลิตจากสาหร่ายพิษโดยแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
25 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
26 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
27 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
28 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
29 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
30 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
31 การเพิ่มและการผลิตอาหารโปรตีนสูงจาก มันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
32 การตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซยาโนแบคทีเรีย พิษในลำน้ำพองตอนบน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
33 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis aeruginosa Kutz ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540 / ธีรศักดิ์ สมดี
34 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis aeruginosa Kutz ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540
ปี พ.ศ. 2540
35 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis seruginosa K utz. ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa