ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โดยใช้การจัดการความรู้ในเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โดยใช้การจัดการความรู้ในเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2546
5 ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก