ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่รอบเทือกเขาบรรทัด และศักยภาพสำหรับเป็นสาหร่ายกินได้สำหรับคนและสัตว์
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้สารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเส้นดำในยางพารา
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของ Ethephon ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน ต่อผลผลิตยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน
4 การใช้ยีน MyD88 เป็นยีนติดตาม (gene Marker) ประสิทธิภาพสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลากะพงขาว (lates calcarifer)
5 อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2556
6 ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัด Ichythuopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง
7 การวิเคราะห์พื้นที่ชุ่มมน้ำของชุมชนในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการวางแผนพัฒนาและอนุรักษ์
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนปาล์มสาคูสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
9 การใช้ประโยชน์ของปรสิตเพื่อการเป็นหมายธรรมชาติในการจำแนกกลุ่มประชากรปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำภาคใต้ของประทศไทย
10 ชีววิทยา นิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ และการเกิดโรคปรสิตโมโนจีเนียนในปลานำจืด และการจัดการสุขภาพในระบบการเลี้ยงปลานำจืดเศรษฐกิจ ในบริเวณลุ่มนำภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย
11 การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2554
12 Myxosporidia disease and biodiversity of parasites in economic marine fish of Thailand
ปี พ.ศ. 2553
13 การศึกษาแบบแผนโปรตีน และไอโซไซม์ของปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) สายพันธุ์ต่าง ๆ
14 ปรสิตโมโนจีเนียนในปลากดสองน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนใน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2552
15 องค์ประกอบและการออกฤทธิ์ของสารสกัดชีวภาพจากพืชป่าชายเลนและแนวทางในการประโยชน์จากสารสกัดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและปรสิตในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
16 การใช้ประโยชน์จากสัตว์ทะเลในกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในการชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์
17 องค์ประกอบและการออกฤทธิ์ของสารสกัดชีวภาพจากพืชป่าชายเลนและแนวทางในการประโยชน์จากสารสกัดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและปรสิตในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2551
18 การใช้สูตรน้ำยาเคมีในการตรวจสอบต้นเพศผู้และเพศเมียของจันทร์เทศ
19 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาทอง(Carassius auratus) ต่อ Ichthyophthirius multifiis และแนวทางในการผลิตวัคซีนเพื่อควบคุมโรคจุดขาวในปลาสวยงาม
20 ปรสิตโมโนจีเนียนในปลากดสองน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนใน จังหวัดพัทลุง
21 การใช้ประโยชน์จากสัตว์ทะเลในกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในการชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์
22 องค์ประกอบและการออกฤทธิ์ของสารสกัดชีวภาพจากพืชป่าชายเลนและแนวทางในการประโยชน์จากสารสกัดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคและปรสิตในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2550
23 การศึกษาแบบแผนโปรตีน และไอโซไซม์ของปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) สายพันธุ์ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2549
24 การใช้สูตรน้ำยาเคมีในการตรวจสอบต้นเพศผู้และเพศเมียของจันทร์เทศ
25 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลาทอง(Carassius auratus) ต่อ Ichthyophthirius multifiis และแนวทางในการผลิตวัคซีนเพื่อควบคุมโรคจุดขาวในปลาสวยงาม