ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรวงศ์, เหล่าสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ญาณวุฒิ อุทรักษ์ 9
2 ธนัทเดช โรจนกุศล 8
3 สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 5
4 ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ 5
5 อภินันท์ อุรโสภณ 4
6 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 4
7 พรชัย อุทรักษ์ 3
8 กาญจน์ เรืองมนตรี 3
9 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 2
10 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 2
11 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
12 ธวัดชัย ธานี 2
13 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
14 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
15 บรรจบ วันโน 1
16 ไพบูลย์ บุญไชย 1
17 ไพโรจน์ ประมวล 1
18 ทรงคุณ จันทจร 1
19 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
20 ปิยะพร แสนสุข 1
21 ยศฐา ศรีเทพ 1
22 ชฎาพร เสนาคุณ 1
23 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
24 ปารณีย์ บุญไชย 1
25 ราตรี แมนไธสง 1
26 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
27 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
28 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
29 กฤษกร ปาสาใน 1
30 ขนิษฐา สมตระกูล 1
31 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 สาธิต แสงประดิษฐ์ 1
33 วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 1
34 อรวรรณ ชินราศรี 1
35 ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
36 นิชธิมา แพ่งนคร 1
37 วัชรา กาญจนรัช 1
38 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
39 ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง 1
40 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 1
41 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
42 เสนีย์ เครือเนตร 1
43 อุทัย สาขี 1
44 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
45 SUMERNET ประเทศ สวีเดน ปี : 2011 1
46 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
47 กฤษณี สระมุณี 1
48 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 6
3 2558 3
4 2557 3
5 2556 12
6 2555 20
7 2554 24
8 2553 11
9 2552 7
10 2551 8
11 2550 1
12 2549 1
13 2542 2
14 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 -
2 -
3 -
4 วิธีการสาหรับการประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินด้วยข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซต 8
ปี พ.ศ. 2559
5 -
6 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองชีวฟิสิกส์เพื่อประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
7 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประมาณปริมาณน้าฝนแบบใกล้เวลาจริง
8 -
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกกระโหล่งโป่งแดง ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
10 -
ปี พ.ศ. 2558
11 การวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2557
14 Smallholders in Thailand and REDD+ and FLEGT linkages
15 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
16 -
ปี พ.ศ. 2556
17 ความสำเร็จของเครือข่ายชุมชนอินแปงจากการมีส่วนร่วมในการบรรเทาสภาวะโลกร้อนผ่านทางภาคป่าไม้
18 Using GIS, RS for soil erosion mapping
19 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
20 ความสำเร็จของเครือข่ายชุมชนอินแปงจากการมีส่วนร่วมในการบรรเทาสภาวะโลกร้อนผ่านทางภาคป่าไม้
21 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
22 -
23 -
24 -
25 -
26 ความสำเร็จของเครือข่ายชุมชนอินแปงจากการมีส่วนร่วมในการบรรเทาสภาวะโลกร้อนผ่านทางภาคป่าไม้
27 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นํ้าด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
28 -
ปี พ.ศ. 2555
29 คาร์บอนเครดิต : ธุรกิจลดโลกร้อน
30 Using GIS, RS for soil erosion mapping
31 THE PARTICIPATE TRIPARTITE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE VIA OPEN SOURCE SOFTWARE EDUCATION
32 เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและการดูแลสุขภาพ
33 Urban heat island monitoring and analysis by using integration of satellite data and knowledge based method
34 การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงคลื่นด้วยฟิวชั่นอัลกอลิทึม
35 การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงคลื่นด้วยฟิวชั่นอัลกอลิทึม
36 เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและการดูแลสุขภาพ
37 คาร์บอนเครดิต : ธุรกิจลดโลกร้อน
38 -
39 -
40 -
41 คาร์บอนเครดิต : ธุรกิจลดโลกร้อน
42 -
43 -
44 การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงคลื่นด้วยฟิวชั่นอัลกอลิทึม
45 เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและการดูแลสุขภาพ
46 -
47 -
48 -
ปี พ.ศ. 2554
49 Review of Remote Sensing Application for Measurement and Monitoring Carbon Stock in Forest Sector and Forward to Pilot Project of REDD+ in Thailand
50 การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงคลื่นด้วยฟิวชั่นอัลกอลิทึม
51 Carbon Credit: Global Warming Reduce Business .
52 Improving Satellite Remote Sensing in Multi Spectral through Image Fusion Algorithm . The Study Change Detection of Land use/ Land cover by using Multi-Temporal Satellite Data,
53 A Web-based GIS Developement for natural Resources and Environmental Management .
54 Geographic Information System Application for Land Suitability Evaluation of Sunflower Plantation
55 Urban Heat Island Monitoring and Analysis by Using Integration of Satellite Data and Knowledge Based Method
56 The participate Tripatite of Geographic Information Science Via Open Source Software Education .
57 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก
58 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก
59 Real Experience in GIS Teaching Aid by Using GIS Open-Source Software
60 การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
61 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
62 การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
63 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก
64 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
65 -
66 -
67 -
68 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก
69 -
70 -
71 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
72 การศึกษาการเปลี่บนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2553
73 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น .
74 Mobile Technology and Health Care
75 Research on integrating community-based participatory carbon measurement and monitoring with satellite remote sensing and GIS in a Measurement, Reporting and Verification (MRV) system for REDD+
76 An Innovative Approach to the Development of Spatial Data Infrastructures and Web 2.0 Technologies
77 Carbon Sequestration and offset: The Pilot Project of Carbon Credit through Forest Sector in Thailand .
78 Online Web Based Services for Spatial Data and Sharing of Leptospirosis Epidemiology Information; Development of Pilot Project in Mahasarakham Province, Thailand
79 Design and Development GIS Web Services for Epidemiology Data Distribution: The Pilot Project for Dengue Fever in Maha Sarakham Province Thailand
80 The Exploration and Developement of CO2 Sequestration Database System in The Agroforestry Area of Thailand
81 The Study Change Detection of Land use/ Land cover by using Multi-Temporal Satellite Data .
82 Carbon Data Management toward Voluntary Market
83 -
ปี พ.ศ. 2552
84 Inpang Carbon Bank in Northeast Thailand: A Community Effort in Carbon Trading from Agroforestry Projects .
85 Development of Web-GIS Application for Carbon Sequestration in Thailand.
86 Development of Robotic Aerial Remote Sensing System (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) for Field Educational Purpose
87 Design and Development a Novel Web-based GIS for Surveillance and Monitoring of Diarrhea by Using of Free Open Source Software.
88 Geographic Information System with Earth System Science
89 Epidemiology GIS-MIS: A Case Study for Roi-ET Province Thailand
90 -
ปี พ.ศ. 2551
91 การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ : กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์มัลติเซ็นเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ทจีไอเอส
92 Developing Small‐holder Agroforestry Carbon Offset Protocols for Carbon Financial Markets –Twinning Sustainable Livelihoods and Climate Mitigation
93 Epidemiology GIS-MIS: A Case Study for Roi-ET Province Thailan .
94 Development of a cheap mobile-object tracking system using GPS/GPRS system
95 The development of web-based GIS application for agroforestry carbon sequestration offset project in Thailand
96 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
97 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
98 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2550
99 A Design of Traditional Healer Data Warehouse Using Internet GIS
ปี พ.ศ. 2549
100 The Study and Comparison Data Fusion Techniques of Satellite Imagery for Monitoring Earth Surface Features .
ปี พ.ศ. 2542
101 การศึกษาความต้องการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงโดยใช้ เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
102 การศึกษาความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
103 -