ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 4
6 2548 2
7 2541 3
8 2537 1
9 2534 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 บทบาททางการเมืองของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบของการประชาพิจารณ์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินผลงานของวุฒิสภา
4 แนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์เปรียบเทียบพรรคชาติไทย
5 การเมืองภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : ศึกษากรณี สมัชชาคนจน
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการประเมินผลงานของวุฒิสภา
7 จริยธรรมของนักการเมือง
8 การป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น ในหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปี พ.ศ. 2549
9 การประเมินผลงานของวุฒิสภา
10 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
11 จริยธรรมของนักการเมือง
12 การประเมินผลงานของวุฒิสภา
ปี พ.ศ. 2548
13 จริยธรรมของนักการเมือง
14 การป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น ในหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปี พ.ศ. 2541
15 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
16 ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้างอำนาจหน้าที่การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงานและกฎหมายรองรับ
17 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2537
18 ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้างอำนาจหน้าที่การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงานและกฎหมายรองรับ
ปี พ.ศ. 2534
19 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา
20 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภา เพื่อการพัฒนาทางการเมือง ในระบอบรัฐสภา