ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2549 3
5 2534 2
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 บทบาททางการเมืองของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบของการประชาพิจารณ์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2552
3 แนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์เปรียบเทียบพรรคชาติไทย
4 การเมืองภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : ศึกษากรณี สมัชชาคนจน
ปี พ.ศ. 2549
5 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 จริยธรรมของนักการเมือง
7 การประเมินผลงานของวุฒิสภา
ปี พ.ศ. 2534
8 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา
9 แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภา เพื่อการพัฒนาทางการเมือง ในระบอบรัฐสภา