ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรพล คังคะเกตุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ปี พ.ศ. 2550
3 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์วิวและสยามเบย์เชอร์ (2549/2)
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2548
5 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียง
ปี พ.ศ. 2543
7 ผลการจัดการการใช้ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2541
8 ผลการจัดการการใช้ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
9 การประเมินสภานภาพสารอาหารในน้ำจากอ่างเก็บน้ำภูมิพล โดยวิธีเคมีวิเคราะห์และสาหร่ายวิเคราะห์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ผลการจัดการการใช้ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร