ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชัย นภาพงศ์ 2
2 ยุพดี ยศวริศสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2545 1
5 2543 1
6 2533 1
7 2525 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวกลยุทธ์ทางอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการบูรณาการการเรียนการสอน การคิดอย่างมีวิจารณาญาณกับการเรียนการสอนปกติต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2553
3 รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับชาวมอแกนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2545
4 รูปแบบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2543
5 รูปแบบการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2533
6 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
ปี พ.ศ. 2525
7 ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง