ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญ ขุนพรม 15
2 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 10
3 ยุพิน อ่อนศิริ 9
4 สมนึก ทองบ่อ 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 จริงแท้ ศิริพานิช 6
7 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 5
8 อภิตา บุญศิริ 4
9 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 4
10 นายยศพล ผลาผล 2
11 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 2
12 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
13 ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ 2
14 ไพศาล ศิวโรรสกุล 2
15 ประยูร เอื้อไพบูลย์ 2
16 รัชฎา เศรษฐวงศ์สิน 2
17 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 2
18 อัชรี ประดิษฐกุล 2
19 สมนึก พรมแดง 2
20 สายชล เกตุษา 2
21 ฑิฆัมพร นาทวรทัต 2
22 พรรณี ศรีสวัสดิ์ 2
23 พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2
24 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
25 โกศล เจริญสม 1
26 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
27 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
28 ชวลิต ฮงประยูร 1
29 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
30 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
31 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 5
4 2553 2
5 2550 1
6 2549 2
7 2547 2
8 2543 1
9 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปี พ.ศ. 2556
2 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2554
3 การฉายรังสีลิ้นจี่เพื่อการส่งออก
4 การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สำหรับเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
7 การปฏิบัติงานวิเคราะห์หลังการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง HPLC
ปี พ.ศ. 2553
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
ปี พ.ศ. 2550
10 สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2549
11 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล
12 โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมที่เหมาะสมเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good argricultural practice) สำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
14 สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2543
15 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ