ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
2 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ/สารธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชผัก/พืชไร่/ไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม/ระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
3 การใช้สารเมโธพรีนในการป้องกันกำจัดมอดแป้ง = Methoprene application for controlling red flour beetle (Tribolium castaneum (Herbst)) / ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล
4 การใช้สารเมโธพรีนในการป้องกันกำจัดมอดแป้ง