ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิติรัตน์ ปานม่วง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 13
2 สุนันท์ พงษ์สามารถ 12
3 ไม่มีข้อมูล 4
4 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 3
5 นิจศิริ เรืองรังษี 3
6 ลำดวน เศวตมาลย์ 3
7 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 3
10 แก้ว กังสดาลอำไพ 3
11 สุธี สุนทรธรรม 3
12 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 3
13 พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ 2
14 ณัฎฐิกานต์ จิรัณชนัฐ 2
15 อำไพ ปั้นทอง 2
16 ปริรัตน์ คนสูง 2
17 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
18 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
19 นรานินทร์ มารคแมน 2
20 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
21 สุรางคณา พึ่งรุ่ง 1
22 ฐิตาพร ธูปพุทรา 1
23 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
24 ไกรสีห์ อัมพรายน์ 1
25 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลปชัย 1
26 นลินี อิ่มเอิบสิน 1
27 พรฤดี ศรีปทุมรักษ์ 1
28 วรรณี วรวัฒนชัย 1
29 ประภาพรรณ เตชธนัง 1
30 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
31 แสงนวล ทองเพียร 1
32 นรามินทร์ มารคแมน 1
33 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
34 สุดหทัย วิไลรัตน์ 1
35 สุภาวดี หุ่นสวัสดิ์ 1
36 นิรมล อังสุมาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2547 2
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 3
8 2539 1
9 2537 1
10 2536 2
11 2534 2
12 2532 4
13 2531 1
14 2529 1
15 2528 1
16 2526 1
17 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี พ.ศ. 2552
2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
ปี พ.ศ. 2551
3 การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์
4 : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
5 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี พ.ศ. 2547
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำ้ตาลกับค่าดัชนีของผลไม้ไทย
7 การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ชนิดแช่แข็งจากถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์แคลอรีต่ำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดเสริมเส้นใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสมสูตรมังสวิรัติ
ปี พ.ศ. 2544
10 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัย
11 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
12 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2539
13 ปริมาณสังกะสีและทองแดงในอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ปี พ.ศ. 2537
14 การประเมินคุณค่าและการปรับปรุงคุณภาพโปรตีน ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจาดถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2536
15 การเตรียมและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว : รายงานผลการวิจัย
16 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้ม
ปี พ.ศ. 2534
17 การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถินเมล็ดฟักทองและเมล็ดมะขาม
18 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรทจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2532
19 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
20 การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถิน เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะขาม : รายงานผลการวิจัย
21 การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถินเมล็ดฟักทองและเมล็ดมะขาม
22 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรทจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2531
23 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวพันธุ์ใหม่ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
24 การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
25 การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
26 การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2524
27 การศึกษาการเก็บถนอมน้ำกะทิ