ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิติรัตน์ ปานม่วง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 13
2 สุนันท์ พงษ์สามารถ 12
3 ไม่มีข้อมูล 4
4 แก้ว กังสดาลอำไพ 3
5 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 3
6 สุธี สุนทรธรรม 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
8 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 3
9 ลำดวน เศวตมาลย์ 3
10 นิจศิริ เรืองรังษี 3
11 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 3
12 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
13 พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ 2
14 ณัฎฐิกานต์ จิรัณชนัฐ 2
15 อำไพ ปั้นทอง 2
16 ปริรัตน์ คนสูง 2
17 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
18 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
19 นรานินทร์ มารคแมน 2
20 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
21 นิรมล อังสุมาลี 1
22 สุดหทัย วิไลรัตน์ 1
23 นลินี อิ่มเอิบสิน 1
24 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
25 วรรณี วรวัฒนชัย 1
26 ประภาพรรณ เตชธนัง 1
27 สุรางคณา พึ่งรุ่ง 1
28 ฐิตาพร ธูปพุทรา 1
29 นรามินทร์ มารคแมน 1
30 ไกรสีห์ อัมพรายน์ 1
31 พรฤดี ศรีปทุมรักษ์ 1
32 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลปชัย 1
33 แสงนวล ทองเพียร 1
34 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
35 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
36 สุภาวดี หุ่นสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2547 2
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2539 1
8 2537 1
9 2536 2
10 2532 2
11 2531 1
12 2529 1
13 2528 1
14 2526 1
15 2524 1
16 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
ปี พ.ศ. 2551
2 การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี พ.ศ. 2547
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำ้ตาลกับค่าดัชนีของผลไม้ไทย
5 การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ชนิดแช่แข็งจากถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์แคลอรีต่ำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดเสริมเส้นใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสมสูตรมังสวิรัติ
ปี พ.ศ. 2544
8 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
9 ปริมาณสังกะสีและทองแดงในอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ปี พ.ศ. 2537
10 การประเมินคุณค่าและการปรับปรุงคุณภาพโปรตีน ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจาดถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2536
11 การเตรียมและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว : รายงานผลการวิจัย
12 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำส้ม
ปี พ.ศ. 2532
13 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
14 การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถิน เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะขาม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
15 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวพันธุ์ใหม่ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
16 การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
17 การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
18 การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2524
19 การศึกษาการเก็บถนอมน้ำกะทิ