ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิติมา คุณยศยิ่ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาผลของขนาดอนุภาคของทัลค์ต่อสมบัติเนื้อดินอุณหภูมิต่ำ
2 แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
3 การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
4 การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภคด้วยการเติมอินทรียวัตถุ
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาผลของขนาดอนุภาคของทัลค์ต่อสมบัติเนื้อดินอุณหภูมิต่ำ
6 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
7 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
8 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 จากการเสริมแรงด้วยวีดีโอทัศน์ รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2556
9 แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
12 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
13 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
14 การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่
15 การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
16 การศึกษาลายรูปไก่บนเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
17 การทดลองเพิ่มรูพรุนในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภคโดยการเติมวัสดุชีวมวล
ปี พ.ศ. 2554
18 การทดลองเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภค โดยใช้กากดินรวมเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรูพรุนในเนื้อดิน
ปี พ.ศ. 2553
19 การทดลองเนื้อดินเพื่อทำเซรามิกหอมโดยใช้กากดินขาวทดแทนทราย