ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 11
3 นฤมล พุ่มเมือง 5
4 พล ธีรคุปต์ 4
5 มณีรัตน์ สังวรวงษ์พนา 4
6 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 2
7 กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ 2
8 ชนิดา ลีลานันทกุล 2
9 สุทธิชัย จิตรวาณิช 2
10 อัญชลี ปิยะเมธีบูรณะ 2
11 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
12 ชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์ 1
13 ขจร เลิศสกุลพาณิช 1
14 จุมพล นันทศิริพล 1
15 กฤติกา เรืองดิษฐ์ 1
16 กีรติ กีรติยุติ 1
17 น้ำทิพย์ ปานะกุล 1
18 ใจรัก เอื้อชูเกียรติ 1
19 พงศ์ชัย จินดา 1
20 มานิต วิทยาเต็ม 1
21 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
22 พรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ 1
23 มานิต วิทยาเต็ม 1
24 คมสัน ภูมิภัคเมธากุล 1
25 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
26 สุรีณา วินัยสถาพร 1
27 อนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล 1
28 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
29 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
30 ปาลิดา รัตนาวิบูลย์ 1
31 ธิดา ชินเวศยวงศ์, 2519- 1
32 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
33 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
34 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
35 สถิตย์ เสนสุภา 1
36 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
37 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
38 กัมปนาท สถิตย์พร 1
39 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
40 สุรีย์ แก้วเศษ 1
41 ธนะศักดิ์ จรรยาพูน 1
42 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
43 พิชัย ไชยวังษา 1
44 ธงทอง จันทรางศุ 1
45 สุษม พัฒนะศิริ 1
46 วานิช ชุติวงศ์ 1
47 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, 2523- 1
48 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
49 ศารทูล สันติวาสะ 1
50 สุผานิต มั่นศุข 1
51 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
52 วิษณุ เครืองาม 1
53 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
56 มุรธา วัฒนะชีวะกุล 1
57 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
58 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
59 สมศักดิ์ อนรรฆเสลา 1
60 กาญจนา นิมมานเหมินท์ 1
61 กาญจนา นิมมาเหมินท์ 1
62 มนู รักวัฒนศิริกุล 1
63 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
64 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 1
65 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 1
66 ทรรศิน ร่มรื่นสุขารมย์ 1
67 ภัทรกร อุดมผล 1
68 สุภา ศิรเจนกรุง 1
69 สดุดี ธนกิจเจริญพัฒน์ 1
70 วิรงรอง สุนทรภัค 1
71 ภาคภูมิ อุทัยรัตน์ 1
72 รัฐพล ปั้นทองพันธุ์ 1
73 โกสินทร์ เธียรสวัสดิ์กิจ 1
74 ธวิช นิ่มทองคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 5
5 2552 6
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 1
10 2546 1
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 1
14 2541 1
15 2540 1
16 2539 3
17 2538 4
18 2537 2
19 2536 3
20 2535 1
21 2534 1
22 2531 1
23 2530 2
24 2529 3
25 2525 1
26 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
2 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับค่าเสียหาย
4 การนำหลักการว่าด้วยเนื้อหาทางเศรษฐกิจ (Economic substance doctrine) มาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การนำหลัก Attribution ในการกำหนดเงินได้ให้กับสถานประกอบการถาวร (The attribution of profits to permanent establishments) ตาม OECD model มาใช้ในประเทศไทย
6 การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ : ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างองค์กร
7 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2553
8 ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยจากการนำเข้าและส่งออก
9 หน้าที่การขจัดภาษีซ้อนกรณีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสามประเทศ
10 การกำกับดูแลและความรับผิดของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
11 หน้าที่การขจัดภาษีซ้อนกรณีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสามประเทศ
12 ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยจากการนำเข้าและส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
13 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศภายใต้ประมวลรัษฎากรของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย
14 การยกเลิกข้อบทเกี่ยวกับการบริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระตามอนุสัญญาต้นแบบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย
15 การนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในชั้นก่อนฟ้องคดี
16 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศ ภายใต้ประมวลรัษฎากรของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย
17 การยกเลิกข้อบทเกี่ยวกับการบริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระตามอนุสัญญาตื่นแบบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย
18 การนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรในชั้นก่อนฟ้องคดี
ปี พ.ศ. 2551
19 มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ : ปัญหาทางกฎหมายและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2550
20 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือหุ้นอำพรางในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
21 ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) กับผลกระทบต่อสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมในรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2549
22 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 85
23 มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
24 แนวทางการนำมาตรการป้องกันการเลือกใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนโดยมิชอบ (Anti-treaty shopping measure) มาใช้ในประเทศไทย
25 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดเก็บอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
ปี พ.ศ. 2548
26 แนวทางการตีความอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
27 ปัญหาเขตอำนาจศาลและการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับคดีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปี พ.ศ. 2544
28 การจัดเก็บภาษีบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีภาษีเงินได้จากการขายสินค้าที่มีรูปร่าง
ปี พ.ศ. 2543
29 ปัญหาการนำหลักการตั้งราคาโอนมาใช้กับภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร
ปี พ.ศ. 2542
30 มาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร
ปี พ.ศ. 2541
31 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนกรณีบริษัทหลักทรัพย์ล้มละลาย
ปี พ.ศ. 2540
32 แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนของเทศบาล โดยผ่านตลาดทุนในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกพันธบัตร
ปี พ.ศ. 2539
33 ปัญหากฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับหุ้นปันผล
34 หลักการจัดเก็บภาษีอากรในตราสารหนี้
35 การสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญของสถาบันการเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานการบัญชีหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง ประเทศไทยและหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากร
ปี พ.ศ. 2538
36 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
37 แนวทางแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายในการลงทุนของชาวต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งกองทุนรวม เพื่อชาวต่างชาติ
38 มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมพฤติกรรมการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขันในประเทศไทย
39 ปัญหาเกี่ยวกับภาษีผลได้จากทุนตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
40 ประเด็นกฎหมายในการจัดทำหลักประกันแก่สถาบันการเงิน สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
41 การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล
ปี พ.ศ. 2536
42 ปัญหากฎหมายในสัญญาแฟคเตอริ่ง(สัญญารับซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า)
43 เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร
44 ปัญหาการกำหนดรายได้
ปี พ.ศ. 2535
45 การใช้กฎหมายบังคับถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีในกิจการไซโลและห้อง เย็นเปรียบเทียบกับคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2534
46 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรกับการลดอุปสรรค ของการส่งออก
ปี พ.ศ. 2531
47 ความรับผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรศุลกากร
ปี พ.ศ. 2530
48 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
49 วิเคราะห์การนำวิธีการเก็บภาษีแบบ Unitary Method มาใช้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากนิติบุคคลต่างประเทศตามมาตรา 66 และ 76 ทวิ
ปี พ.ศ. 2529
50 การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
51 การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
52 มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภาษีอากรค้าง
ปี พ.ศ. 2525
53 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย