ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดา สาระยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 สุเนตร ชุตินธรานนท์ 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 3
4 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ 2
5 สุด จอนเจิดสิน 1
6 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 1
7 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ 1
8 สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 1
9 ศิริพร กรอบทอง 1
10 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 1
11 ปรีชา นุ่มสุข 1
12 หวัง, จี้ หมิน 1
13 ชัยโชค จุลศิริวงศ์ 1
14 ยุพา ชุมจันทร์ 1
15 กนิษฐา ชิตช่าง 1
16 อุราลักษณ์ สิถิรบุตร 1
17 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
18 ศรีศักร วัลลิโภดม 1
19 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 1
20 อริยา ลิ้มสุวัฒน์ 1
21 ประเสริฐ ณ นคร 1
22 ชาติชาย พณานานนท์ 1
23 ชลินทร์ โอชา 1
24 พอใจ ถมยา 1
25 ดวงฤทัย หิรัญสถิตย์ 1
26 ชุมพล แนวจำปา 1
27 ชลดา โกพัฒตา 1
28 ณรงค์ พ่วงพิศ 1
29 ปราณี กล่ำส้ม 1
30 ประพันธ์ เศวตนันทน์ 1
31 แล ดิลกวิทยารัตน์ 1
32 สันติ บัณฑิตพรหมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 2
3 2546 1
4 2544 1
5 2543 1
6 2541 1
7 2536 2
8 2533 2
9 2531 2
10 2530 1
11 2529 5
12 2528 1
13 2527 1
14 2526 2
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 กลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-2310
ปี พ.ศ. 2547
2 สิทธิของราษฎรไทยในการใช้ประโยชน์และเป็นเจ้าของที่ดิน พ.ศ. 2444 - 2468 : ศึกษากรณีที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
3 การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ.2491-2500
ปี พ.ศ. 2546
4 บทบาทของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
ปี พ.ศ. 2544
5 ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช : พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษที่ 11-19
ปี พ.ศ. 2543
6 การรวมกลุ่มทางการเมืองของ "ส.ส. อีสาน" พ.ศ. 2476-2494
ปี พ.ศ. 2541
7 วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ. 2481-2535
ปี พ.ศ. 2536
8 สถานภาพของนักปี่พาทย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2411-2468
9 พัฒนาการของรัฐในภาคพื้นทวีปสยามพุทธศตวรรษที่ 12-18 (คริสต์ศตวรรษที่ 6-12)
ปี พ.ศ. 2533
10 ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2448
11 พัฒนาการของรัฐ ในภาคพื้นทวีปสยาม พุทธศตวรรษที่ 12-18 (คริสต์ศตวรรษที่ 6-12)
ปี พ.ศ. 2531
12 ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2481-2492
13 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชอหลี กับเมืองปาไปซีฟู ในพุทธศตวรรษที่ 19
ปี พ.ศ. 2530
14 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2516
ปี พ.ศ. 2529
15 นาเหมืองนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839-พ.ศ.2068
16 บทบาทของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ : ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429
17 การเลื่อนฐานะทางสังคมของสามัญชนเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2435-2453
18 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน พ.ศ. 2443-2468
19 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับชาวนาโดยวิธีการสหกรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2528
20 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ : ศึกษากรณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2527
21 การดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสมัยพระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 1985 - พ.ศ. 2030
ปี พ.ศ. 2526
22 มณฑลอีสานและความสำคัญในทางประวัติศาสตร์
23 บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ. 2500-2520)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 พัฒนาการของรัฐในภาคพื้นทวีปสยามพุทธศตวรรษที่ 12-18 (คริสต์ศตวรรษที่ 6-12)