ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดารัตน์ บุญนุช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 พรชุลี อาชวอำรุง 6
4 อรสา ภาววิมล 5
5 กนกวรรณ เลื่อยคลัง 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 3
7 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2
8 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 2
9 มณฑา วรรณทอง 1
10 ทิพวรรณ รัตนวงศ์ 1
11 กมล กิจสวัสดิ์ 1
12 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
13 ชัยพร วิชชาวุธ 1
14 กรรณิการ์ สุวรรณโคต 1
15 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 1
16 พรทิพย์ บุญรอด 1
17 กอบแก้ว สิงห์ดี 1
18 ทศพร วรรณทอง 1
19 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
20 เมธี ปิยะคุณ 1
21 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 1
22 ชุตินันท์ อิทธิรัตนา 1
23 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
24 วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
25 กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 1
26 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
27 อิศริยา ทองงาม 1
28 ดรุณี ชูประยูร, 2504- 1
29 สมภพ เพ็ญจันทร์ 1
30 นิศา วิชพันธุ์ 1
31 จันทนา พรหมศิริ 1
32 แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 1
33 รัชฎา ธิโสภา 1
34 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
35 พรรณนา มงคลวิทย์ 1
36 The purpose of this study was to investigate the opinions of administrators, instructors and students concerning problems in organizing student activities in Physical Education Colleges. The 609 population and samples were administrators, instructor 1
37 สุพิตรา เศลวัตนะกุล 1
38 ทรงศักดิ์ พิริยะกฤต 1
39 สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี 1
40 แถมชัย ชัยเพชร 1
41 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
42 สินีนาฏ บุญช่วย 1
43 รัตนา พุ่มไพศาล 1
44 เกหลง ปภาวสิทธิ์ 1
45 ทัศนา เมฆเวียน 1
46 สุดารัตน์ ชาญเลขา 1
47 สุมิตตา สว่างทุกข์ 1
48 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
49 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
50 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
51 เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์ 1
52 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
53 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
54 ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ 1
55 อมรรัตน์ ประสานศัพท์ 1
56 อมรรัตน์ ประสานศัพท์ 1
57 โกมินทร์ คล้ายวงศ์ 1
58 นักรบ ระวังการณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 4
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 1
16 2536 3
17 2535 1
18 2534 3
19 2533 3
20 2532 2
21 2531 1
22 2530 2
23 2528 2
24 2527 1
25 2518 1
26 2512 1
27 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
3 พัฒนาการและแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้
6 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิดการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษา
9 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรม
10 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
11 วิวัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ในสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษา
13 พัฒนาการและแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
14 การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
15 รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
17 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2542
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2541
19 การวิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2540
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตนักศึกษา กับการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
21 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
22 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2538
23 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
24 การประมาณการรูปแบบต้นทุนต่อหน่วยและทางเลือก ในการลดต้นทุนหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2536
25 กิจนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
26 การศึกษาลักษณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
27 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2535
28 แบบการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
29 บทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านของอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
30 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2533
32 แนวโน้มหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปีพุทธศักราช 2545
33 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
34 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
35 การจัดบริการแนะแนวอาชีพในมหาวิทยาลัยของรัฐ
36 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2531
37 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2530
38 การวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
39 ความคิดเห็นของผู้บริหารและนักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดบริการนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
40 แนวโน้มของภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาในวิทยาลัยครู
41 การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2527
42 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
43 การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2512
44 ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่การเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย