ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดารัตน์ น้อยรักษา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาล สกุล Sargassum C. Agardh (ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
ปี พ.ศ. 2555
2 การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและอะโพโทซิส ของสารสกัดจาก Sargassum oligocystum Montagne
5 การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
6 กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเล และ/หรือ หญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
7 ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ (Ultra Intestinalis Linnaeus, 1753)
8 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
9 การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
10 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ปี พ.ศ. 2552
11 ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ (Ultra Intestinalis Linnaeus, 1753)
12 การประเมินสถานภาพองค์ประกอบชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
13 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
14 การประเมินสถานภาพองค์ประกอบชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
15 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
16 ผลของความเค็มต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เป็นต้นแกมีโตไฟต์ของสาหร่ายไส้ไก่ [Ulva intestinalis Linnaeus, 1753]
ปี พ.ศ. 2551
17 กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเล และ/หรือ หญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
18 กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเลและ/หรือหญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย /
ปี พ.ศ. 2550
19 การสำรวจสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
20 การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548
21 การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547
ปี พ.ศ. 2548
22 การสำรวจสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
23 การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548
24 การสำรวจสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล ในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
25 การแพร่กระจาย และความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547