ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดาพร ทองเรือง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสบการณ์อาการ กลวิธีการดูแลตนเองและผลของการจัดการอาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
2 ตัวแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของโปรแกรมการสอนเน้นความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายของนักเรียนหญิงกลุ่มเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1
6 ผลของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ