ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรง เปรมปรีดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ 4
3 ไพบูลย์ ไชยนิล 2
4 ไพฑูรย์ กิติสุนทร 1
5 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
6 ชนันต์ แดงประไพ 1
7 ชอุ่ม มลิลา 1
8 ยิ่งยศ น้ำเงิน 1
9 สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ 1
10 ทิวา ตันสถิตย์ 1
11 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 1
12 อดิศักดิ์ สุริยวนากุล 1
13 อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ 1
14 กฤษฎา เล่าเรียนดี 1
15 พรเทพ ภูริพัฒน์ 1
16 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
17 ปรีดา บุญ-หลง 1
18 วรากร สอนไชยา 1
19 ภักดี วิบูลย์ศิริทัศน์ 1
20 ชายชัญ ไพโรหกุล 1
21 เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ 1
22 วิชิต เวชพันธ์ 1
23 สหัส บุญชื่น 1
24 วัฒนา ธรรมมงคล 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 สุนัย สุนทราภา 1
27 สุนทร สนทราพรพล 1
28 มนตรี จัตุฑะศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2533 2
2 2531 1
3 2530 2
4 2529 1
5 2528 1
6 2527 2
7 2526 1
8 2525 4
9 2524 2
10 2522 2
11 2521 1
12 2520 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
1 ระบบการให้น้ำแก่พืชที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรพอนิก ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
2 การศึกษาการนำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาควบคุมระบบการให้น้ำ และแสงแก่พืช
ปี พ.ศ. 2531
3 การศึกษาการปรับปรุงเทคโนโลยีการสูบน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร : กรณีตัวอย่าง หมู่บ้านบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2530
4 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ในการจัดการไร่นาในชนบทของไทย
5 การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
ปี พ.ศ. 2529
6 การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแบบดันน้ำไหลตามแนวแกนสำหรับนากุ้ง
ปี พ.ศ. 2528
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วยเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
9 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็ก ที่บ้านในสอย แม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2526
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เพื่อใช้ในการชลประทานที่หมู่บ้านตัวอย่างหินซ้อน จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2525
11 วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา
12 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
13 การศึกษาการไหลผ่านฝายน้ำล้นรูปไฮโดรฟอยล์แบบสมมาตร
14 อัตราการใช้น้ำของผักสวนครัวที่ปลูกในสวนแนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2524
15 การหาอัตราการใช้น้ำของพืชที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรโพนิค
16 การศึกษาเครื่องสูบน้ำมือโยกโดยการใช้ไม้ไผ่ทำเป็นชิ้นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2522
17 การป้องกันน้ำท่วมและการจัดระบบคลองระบายน้ำ ภายในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย
18 การศึกษาสภาพน้ำหลากของลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2521
19 การศึกษาน้ำฝนที่ตกและน้ำที่ไหลในลุ่มแม่น้ำป่าสัก
ปี พ.ศ. 2520
20 การวิเคราะห์ข่ายงานท่อน้ำโดยวิธีของ ครอฟอร์ด-เชโนเวท
21 รูปหน่วยไฮโดรกราฟของลุ่มน้ำในแม่น้ำแม่กลอง