ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 6
2 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
3 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 เสาวรี บำรุง 4
7 สุภาพร สุขโต 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 จงรักษ์ จารุเนตร 4
10 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
11 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
12 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
13 ศักดา พุทธพาธ 3
14 โอภำษ บุญเส็ง 3
15 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
16 วสันต์ วรรณจักร์ 3
17 สุมนำ งามผ่องใส 3
18 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
19 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
20 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
21 วุฒิพล จันสระคู 3
22 สมฤทัย ตันเจริญ 3
23 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
24 จำนง ชัญถาวร 3
25 กุลชาติ นำคจันทึก 3
26 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
27 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
28 สันติ พรหมคำ 3
29 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
30 สุชาติ คำอ่อน 3
31 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
32 จารุวรรณ บางแวก 3
33 สุภาวดี สมภาค 3
34 ฉลอง เกิดศรี 3
35 อิสระ พุทธสิมมา 3
36 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
37 โอภาษ บุญเส็ง 3
38 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
39 เมธาพร พุฒขำว 3
40 วินัย ศรวัต 3
41 ประนอม ใจอ้าย 3
42 วิทูร อมรพล 3
43 อนันต์ ทองภู 3
44 ประพิศ วองเทียม 3
45 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
46 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
47 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
48 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
49 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
50 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
51 อานนท์ มลิพันธ์ 3
52 อนุชา เหลาเคน 3
53 ปรีชา แสงโสดา 3
54 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
55 กิติพร เจริญสุข 3
56 แฉล้ม มาศวรรณา 3
57 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
58 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
59 สมพงษ์ ทองช่วย 3
60 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
61 เอมอร เพชรทอง 3
62 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
63 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
64 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
65 สาคร โรจนัย 3
66 นิลุบล ทวีกุล 3
67 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
68 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
69 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
70 มณี หาชานนท์ 3
71 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
72 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
73 บุญญาภา ศรีหาตา 3
74 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
75 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
76 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
77 สุภำพร สุขโต 2
78 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
79 มำลัย กล่อมแก้ว 2
80 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
81 เมธำพร พุฒขำว 2
82 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
83 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
84 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
85 อภิชำต เมืองซอง 2
86 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
87 สมชำย บุญประดับ 2
88 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
89 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
90 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
91 วนิดำ โนบรรเทำ 2
92 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
93 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
94 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
95 เสำวรี บำรุง 2
96 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
97 พัชรินทร์ นามวง์ 1
98 เมธาพร พุฒขาว 1
99 สมควร คล้องช้าง 1
100 วนิดา โนบรรเทา 1
101 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
102 วารีย์ ทองมี 1
103 มาลัย กล่อมแก้ว 1
104 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
105 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
106 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
107 สมชาย บุญประดับ 1
108 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
109 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
110 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
111 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
112 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
113 เหรียญทอง พานสายตา 1
114 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
115 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2535 1
4 543 5