ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันธนา ยูวะนิยม 6
2 คุณฉันธนา ยูวะนิยม 4
3 นายวรยุทธ สายบัวตรง 4
4 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 4
5 Thumrongrut Mungcharoen 4
6 กิรณา จอมคำศรี 4
7 หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 3
8 พุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 3
9 พรพิมล บุญคุ้ม 3
10 นุษรา สินบัวทอง 2
11 อรศิริ ปาณินท์ 2
12 ปริศนา สิริอาชา 2
13 ธงไชย ศรีนพคุณ 2
14 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
15 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
16 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
17 มาดดี ตั้งพานิช 2
18 นางฉันธนา ยูวะนิยม 2
19 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
20 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
21 วันดี พินิจวรสิน 2
22 จีมา ศรลัมพ์ 2
23 คุณ กิรณา จอมคำศรี 2
24 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
25 โยษิตา ฤดีกิจ 2
26 นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี 2
27 สายทิวา รามสูต 2
28 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
29 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
30 Unchalee Suwanmanee 2
31 Thanawadee Leejarkpai 2
32 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 2
33 Yosita Rudeekit 2
34 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
35 นงนุช โสรัตน์ 2
36 อรรถศักดิ์ จารีย์ 2
37 อัญชลี สุวรรณมณี 2
38 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
39 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
40 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
41 เมธี สายศรีหยุด 1
42 กิตตินันท์ อัตตานนท์ 1
43 นายธนพล ศิริพรกิตติ 1
44 นส.เมทินี แสนมณีชัย 1
45 Mr.Shinatiphkorn Pongpinyopap 1
46 Mr.Worayut Saibuatrong 1
47 เชฏฐ์ สาทรกิจ 1
48 หาญพล 1
49 ดวงรัตน์ ศตคุณ 1
50 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
51 นักวิจัย 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา กรีซ สเปน และฟินแลนด์ 1
52 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
53 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
54 ดร.อรรคเจตย์ ดร.อรรคเจตย์ 1
55 น.ส.กิรณา จอมคำศรี 1
56 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล 1
57 อภิญญา ดวงจันทร์ 1
58 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
59 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
60 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
61 ปิติ กันตังกุล 1
62 พาสินี สุนากร 1
63 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
64 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
65 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
66 เอื้อ สิริจินดา 1
67 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
68 คุณหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต 1
69 คุณพรพิมล บุญคุ้ม 1
70 ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
71 คุณพุทธิพงษ์ 1
72 ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
73 คุณกิรณา จอมคำศรี 1
74 ดร.รุ้งนภา ทองพูล 1
75 คุณวิลันธนา รอดทอง 1
76 คุณอธิวัตร จริจริยเวช 1
77 คุณพุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
78 ดร.จิตติ มงคลศิริ 1
79 นักวิจัยจากอีก 5 ประเทศในเอเชียและยุโรป 1
80 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
81 อุเทน พรมอิ่นคำ 1
82 รจนีย์ ไชยศรี 1
83 เมตตา เจริญพานิช 1
84 อัครเดช จวงถาวร 1
85 กิรณา อมคำศรี 1
86 เสาวภา เพชรสังฆาต 1
87 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
88 นางสาวเมทินี แสนมณีชัย 1
89 ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย 1
90 ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
91 ธนัท พูลประทิน 1
92 สุรพล พุทธมนต์ 1
93 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
94 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
95 ดร. อัญชลี อัญชลี สุวรรณมณี 1
96 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
97 ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา 1
98 วรยุทธ สายบัวตรง 1
99 ดร.ปริญญา คงพรม 1
100 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
101 จริยา จันทร์ไพแสง 1
102 Rungnapa Tongpool 1
103 Chantana Yuvaniyama 1
104 Patarapol Tularak 1
105 Sate Sampattagul 1
106 รุ้งนภา ทองพูล 1
107 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
108 ดร. วิกานดา วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
109 นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล 1
110 Athiwatr Jirajariyavech 1
111 Pongvipa Lohsomboon 1
112 ภัทรพล ตุลารักษ์ 1
113 วารุณี ธนะแพสย์ 1
114 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
115 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
116 ฤดี ธีระวนิช 1
117 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
118 เสกสรร พาป้อง 1
119 Seksan Papong 1
120 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
121 ทิวา พาโคกทม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 5
9 2548 4
10 2546 1
11 2545 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
5 การศึกษา ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของกล่องพอลิแลกติกแอซิดผสมแป้งพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพอลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2555
6 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
7 ERIA Research project on 3R Policies in Southeast and East Asia"
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
9 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
10 การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
13 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซองเอกสารจากกระดาษคราฟท์ และแฟ้มซองพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ปี พ.ศ. 2553
14 3R Policies in Southeast and East Asia
15 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry
16 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
17 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
18 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
19 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
21 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
22 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
23 การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล
25 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
26 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
27 การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล
28 การประเมินวัฏจักรชีวิตเมื่อเปรียบเทียบสมถรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลังกับโฟมพอลิสไตรีน
ปี พ.ศ. 2550
29 Comparison of Environment Impacts Between Conventional Plastic and Degradable Plastic Packaging Using Life Cycle Assessment Technique.
30 LCA of Vanadium Redox Flow Battery
31 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
32 การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)
33 การออกแบบระบบระบายอากาศ สำหรับงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
34 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
35 การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
36 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
37 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
38 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
39 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).
40 Education Tools for Water Efficient Use Using Virtual Application Sites.
41 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
42 การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
ปี พ.ศ. 2546
43 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
44 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก