ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันธนา ยูวะนิยม 6
2 กิรณา จอมคำศรี 4
3 Thumrongrut Mungcharoen 4
4 คุณฉันธนา ยูวะนิยม 4
5 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 4
6 นายวรยุทธ สายบัวตรง 4
7 หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 3
8 พุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 3
9 พรพิมล บุญคุ้ม 3
10 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
11 สายทิวา รามสูต 2
12 มาดดี ตั้งพานิช 2
13 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
14 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
15 นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี 2
16 อัญชลี สุวรรณมณี 2
17 Yosita Rudeekit 2
18 วันดี พินิจวรสิน 2
19 Unchalee Suwanmanee 2
20 โยษิตา ฤดีกิจ 2
21 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
22 Thanawadee Leejarkpai 2
23 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
24 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
25 นางฉันธนา ยูวะนิยม 2
26 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 2
27 นงนุช โสรัตน์ 2
28 จีมา ศรลัมพ์ 2
29 อรรถศักดิ์ จารีย์ 2
30 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
31 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
32 อรศิริ ปาณินท์ 2
33 ธงไชย ศรีนพคุณ 2
34 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
35 คุณ กิรณา จอมคำศรี 2
36 นุษรา สินบัวทอง 2
37 ปริศนา สิริอาชา 2
38 วรยุทธ สายบัวตรง 1
39 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
40 ดร.ปริญญา คงพรม 1
41 ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา 1
42 อัครเดช จวงถาวร 1
43 เมตตา เจริญพานิช 1
44 ดร. อัญชลี อัญชลี สุวรรณมณี 1
45 ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
46 ธนัท พูลประทิน 1
47 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
48 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
49 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
50 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
51 รจนีย์ ไชยศรี 1
52 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
53 เอื้อ สิริจินดา 1
54 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
55 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
56 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
57 สุรพล พุทธมนต์ 1
58 Pongvipa Lohsomboon 1
59 Seksan Papong 1
60 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
61 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
62 ฤดี ธีระวนิช 1
63 เสกสรร พาป้อง 1
64 ภัทรพล ตุลารักษ์ 1
65 Patarapol Tularak 1
66 Sate Sampattagul 1
67 ปิติ กันตังกุล 1
68 วารุณี ธนะแพสย์ 1
69 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
70 นางสาวเมทินี แสนมณีชัย 1
71 ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย 1
72 เสาวภา เพชรสังฆาต 1
73 กิรณา อมคำศรี 1
74 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
75 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
76 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
77 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
78 จริยา จันทร์ไพแสง 1
79 อุเทน พรมอิ่นคำ 1
80 เมธี สายศรีหยุด 1
81 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
82 หาญพล 1
83 เชฏฐ์ สาทรกิจ 1
84 ดวงรัตน์ ศตคุณ 1
85 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
86 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล 1
87 อภิญญา ดวงจันทร์ 1
88 ดร.อรรคเจตย์ ดร.อรรคเจตย์ 1
89 น.ส.กิรณา จอมคำศรี 1
90 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
91 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
92 รุ้งนภา ทองพูล 1
93 Rungnapa Tongpool 1
94 Chantana Yuvaniyama 1
95 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
96 Athiwatr Jirajariyavech 1
97 ทิวา พาโคกทม 1
98 ดร. วิกานดา วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
99 นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล 1
100 นส.เมทินี แสนมณีชัย 1
101 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
102 คุณวิลันธนา รอดทอง 1
103 ดร.รุ้งนภา ทองพูล 1
104 ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
105 คุณพุทธิพงษ์ 1
106 ดร.จิตติ มงคลศิริ 1
107 คุณพุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
108 คุณหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต 1
109 คุณพรพิมล บุญคุ้ม 1
110 คุณอธิวัตร จริจริยเวช 1
111 ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
112 คุณกิรณา จอมคำศรี 1
113 Mr.Worayut Saibuatrong 1
114 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
115 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
116 Mr.Shinatiphkorn Pongpinyopap 1
117 กิตตินันท์ อัตตานนท์ 1
118 นักวิจัยจากอีก 5 ประเทศในเอเชียและยุโรป 1
119 นักวิจัย 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา กรีซ สเปน และฟินแลนด์ 1
120 นายธนพล ศิริพรกิตติ 1
121 พาสินี สุนากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 5
9 2548 4
10 2546 1
11 2545 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
5 การศึกษา ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของกล่องพอลิแลกติกแอซิดผสมแป้งพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพอลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2555
6 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
7 ERIA Research project on 3R Policies in Southeast and East Asia"
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
9 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
10 การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
13 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซองเอกสารจากกระดาษคราฟท์ และแฟ้มซองพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ปี พ.ศ. 2553
14 3R Policies in Southeast and East Asia
15 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry
16 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
17 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
18 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
19 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
21 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
22 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
23 การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล
25 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
26 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
27 การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล
28 การประเมินวัฏจักรชีวิตเมื่อเปรียบเทียบสมถรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลังกับโฟมพอลิสไตรีน
ปี พ.ศ. 2550
29 Comparison of Environment Impacts Between Conventional Plastic and Degradable Plastic Packaging Using Life Cycle Assessment Technique.
30 LCA of Vanadium Redox Flow Battery
31 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
32 การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)
33 การออกแบบระบบระบายอากาศ สำหรับงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
34 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
35 การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
36 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
37 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
38 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
39 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).
40 Education Tools for Water Efficient Use Using Virtual Application Sites.
41 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
42 การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
ปี พ.ศ. 2546
43 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
44 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก