ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันธนา ยูวะนิยม 6
2 คุณฉันธนา ยูวะนิยม 4
3 นายวรยุทธ สายบัวตรง 4
4 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 4
5 Thumrongrut Mungcharoen 4
6 กิรณา จอมคำศรี 4
7 หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 3
8 พุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 3
9 พรพิมล บุญคุ้ม 3
10 อรศิริ ปาณินท์ 2
11 จีมา ศรลัมพ์ 2
12 คุณ กิรณา จอมคำศรี 2
13 นุษรา สินบัวทอง 2
14 ปริศนา สิริอาชา 2
15 วันดี พินิจวรสิน 2
16 สายทิวา รามสูต 2
17 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
18 ธงไชย ศรีนพคุณ 2
19 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
20 มาดดี ตั้งพานิช 2
21 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
22 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
23 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
24 Unchalee Suwanmanee 2
25 Yosita Rudeekit 2
26 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
27 Thanawadee Leejarkpai 2
28 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
29 นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี 2
30 อัญชลี สุวรรณมณี 2
31 โยษิตา ฤดีกิจ 2
32 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
33 อรรถศักดิ์ จารีย์ 2
34 นางฉันธนา ยูวะนิยม 2
35 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
36 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 2
37 นงนุช โสรัตน์ 2
38 นักวิจัย 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา กรีซ สเปน และฟินแลนด์ 1
39 กิตตินันท์ อัตตานนท์ 1
40 นายธนพล ศิริพรกิตติ 1
41 นักวิจัยจากอีก 5 ประเทศในเอเชียและยุโรป 1
42 คุณพุทธิพงษ์ 1
43 ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
44 Mr.Shinatiphkorn Pongpinyopap 1
45 ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
46 คุณกิรณา จอมคำศรี 1
47 ดร.อรรคเจตย์ ดร.อรรคเจตย์ 1
48 อภิญญา ดวงจันทร์ 1
49 น.ส.กิรณา จอมคำศรี 1
50 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล 1
51 ดร.รุ้งนภา ทองพูล 1
52 นส.เมทินี แสนมณีชัย 1
53 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
54 เมธี สายศรีหยุด 1
55 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
56 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
57 Mr.Worayut Saibuatrong 1
58 ดร. อัญชลี อัญชลี สุวรรณมณี 1
59 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
60 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
61 เอื้อ สิริจินดา 1
62 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
63 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
64 สุรพล พุทธมนต์ 1
65 ดร.ปริญญา คงพรม 1
66 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
67 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
68 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
69 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
70 คุณพรพิมล บุญคุ้ม 1
71 คุณอธิวัตร จริจริยเวช 1
72 คุณพุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
73 ดร.จิตติ มงคลศิริ 1
74 คุณหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต 1
75 พาสินี สุนากร 1
76 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
77 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
78 ปิติ กันตังกุล 1
79 คุณวิลันธนา รอดทอง 1
80 เสกสรร พาป้อง 1
81 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
82 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
83 นางสาวเมทินี แสนมณีชัย 1
84 ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย 1
85 จริยา จันทร์ไพแสง 1
86 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
87 วารุณี ธนะแพสย์ 1
88 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
89 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
90 เสาวภา เพชรสังฆาต 1
91 กิรณา อมคำศรี 1
92 ธนัท พูลประทิน 1
93 ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา 1
94 วรยุทธ สายบัวตรง 1
95 ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
96 อัครเดช จวงถาวร 1
97 อุเทน พรมอิ่นคำ 1
98 รจนีย์ ไชยศรี 1
99 เมตตา เจริญพานิช 1
100 ฤดี ธีระวนิช 1
101 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
102 ทิวา พาโคกทม 1
103 ดร. วิกานดา วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
104 นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล 1
105 Athiwatr Jirajariyavech 1
106 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
107 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
108 หาญพล 1
109 เชฏฐ์ สาทรกิจ 1
110 ดวงรัตน์ ศตคุณ 1
111 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
112 รุ้งนภา ทองพูล 1
113 ภัทรพล ตุลารักษ์ 1
114 Seksan Papong 1
115 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
116 Pongvipa Lohsomboon 1
117 Sate Sampattagul 1
118 Rungnapa Tongpool 1
119 Chantana Yuvaniyama 1
120 Patarapol Tularak 1
121 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 5
9 2548 4
10 2546 1
11 2545 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
5 การศึกษา ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของกล่องพอลิแลกติกแอซิดผสมแป้งพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพอลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2555
6 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
7 ERIA Research project on 3R Policies in Southeast and East Asia"
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
9 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
10 การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
13 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซองเอกสารจากกระดาษคราฟท์ และแฟ้มซองพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ปี พ.ศ. 2553
14 3R Policies in Southeast and East Asia
15 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry
16 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
17 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
18 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
19 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
21 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
22 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
23 การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล
25 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
26 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
27 การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล
28 การประเมินวัฏจักรชีวิตเมื่อเปรียบเทียบสมถรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลังกับโฟมพอลิสไตรีน
ปี พ.ศ. 2550
29 Comparison of Environment Impacts Between Conventional Plastic and Degradable Plastic Packaging Using Life Cycle Assessment Technique.
30 LCA of Vanadium Redox Flow Battery
31 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
32 การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)
33 การออกแบบระบบระบายอากาศ สำหรับงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
34 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
35 การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
36 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
37 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
38 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
39 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).
40 Education Tools for Water Efficient Use Using Virtual Application Sites.
41 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
42 การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
ปี พ.ศ. 2546
43 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
44 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก