ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันธนา ยูวะนิยม 6
2 Thumrongrut Mungcharoen 4
3 คุณฉันธนา ยูวะนิยม 4
4 นายวรยุทธ สายบัวตรง 4
5 กิรณา จอมคำศรี 4
6 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 4
7 หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 3
8 พุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 3
9 พรพิมล บุญคุ้ม 3
10 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
11 สายทิวา รามสูต 2
12 มาดดี ตั้งพานิช 2
13 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
14 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
15 นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี 2
16 อัญชลี สุวรรณมณี 2
17 Yosita Rudeekit 2
18 วันดี พินิจวรสิน 2
19 Unchalee Suwanmanee 2
20 โยษิตา ฤดีกิจ 2
21 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
22 Thanawadee Leejarkpai 2
23 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
24 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
25 นางฉันธนา ยูวะนิยม 2
26 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 2
27 นงนุช โสรัตน์ 2
28 จีมา ศรลัมพ์ 2
29 อรรถศักดิ์ จารีย์ 2
30 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
31 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
32 อรศิริ ปาณินท์ 2
33 ธงไชย ศรีนพคุณ 2
34 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
35 คุณ กิรณา จอมคำศรี 2
36 นุษรา สินบัวทอง 2
37 ปริศนา สิริอาชา 2
38 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
39 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
40 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
41 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
42 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
43 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
44 ปิติ กันตังกุล 1
45 เอื้อ สิริจินดา 1
46 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
47 ดร.รุ้งนภา ทองพูล 1
48 คุณวิลันธนา รอดทอง 1
49 ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
50 คุณพุทธิพงษ์ 1
51 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
52 ดร.จิตติ มงคลศิริ 1
53 คุณพุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
54 คุณหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต 1
55 คุณพรพิมล บุญคุ้ม 1
56 คุณอธิวัตร จริจริยเวช 1
57 พาสินี สุนากร 1
58 จริยา จันทร์ไพแสง 1
59 นางสาวเมทินี แสนมณีชัย 1
60 ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย 1
61 เสาวภา เพชรสังฆาต 1
62 กิรณา อมคำศรี 1
63 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
64 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
65 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
66 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
67 ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
68 อุเทน พรมอิ่นคำ 1
69 รจนีย์ ไชยศรี 1
70 วรยุทธ สายบัวตรง 1
71 ดร.ปริญญา คงพรม 1
72 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
73 ดร. อัญชลี อัญชลี สุวรรณมณี 1
74 ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา 1
75 ธนัท พูลประทิน 1
76 เมตตา เจริญพานิช 1
77 อัครเดช จวงถาวร 1
78 ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
79 สุรพล พุทธมนต์ 1
80 หาญพล 1
81 รุ้งนภา ทองพูล 1
82 Rungnapa Tongpool 1
83 Chantana Yuvaniyama 1
84 Patarapol Tularak 1
85 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
86 Athiwatr Jirajariyavech 1
87 ทิวา พาโคกทม 1
88 ดร. วิกานดา วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
89 นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล 1
90 Sate Sampattagul 1
91 Pongvipa Lohsomboon 1
92 ฤดี ธีระวนิช 1
93 วารุณี ธนะแพสย์ 1
94 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
95 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
96 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
97 ภัทรพล ตุลารักษ์ 1
98 เสกสรร พาป้อง 1
99 Seksan Papong 1
100 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
101 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
102 Mr.Worayut Saibuatrong 1
103 เมธี สายศรีหยุด 1
104 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
105 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
106 Mr.Shinatiphkorn Pongpinyopap 1
107 กิตตินันท์ อัตตานนท์ 1
108 นักวิจัยจากอีก 5 ประเทศในเอเชียและยุโรป 1
109 นักวิจัย 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา กรีซ สเปน และฟินแลนด์ 1
110 นายธนพล ศิริพรกิตติ 1
111 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
112 นส.เมทินี แสนมณีชัย 1
113 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
114 เชฏฐ์ สาทรกิจ 1
115 ดวงรัตน์ ศตคุณ 1
116 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
117 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล 1
118 อภิญญา ดวงจันทร์ 1
119 ดร.อรรคเจตย์ ดร.อรรคเจตย์ 1
120 น.ส.กิรณา จอมคำศรี 1
121 คุณกิรณา จอมคำศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 5
9 2548 4
10 2546 1
11 2545 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
5 การศึกษา ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของกล่องพอลิแลกติกแอซิดผสมแป้งพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพอลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2555
6 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
7 ERIA Research project on 3R Policies in Southeast and East Asia"
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
9 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
10 การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
13 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซองเอกสารจากกระดาษคราฟท์ และแฟ้มซองพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ปี พ.ศ. 2553
14 3R Policies in Southeast and East Asia
15 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry
16 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
17 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
18 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
19 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
21 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
22 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
23 การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล
25 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
26 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
27 การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล
28 การประเมินวัฏจักรชีวิตเมื่อเปรียบเทียบสมถรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลังกับโฟมพอลิสไตรีน
ปี พ.ศ. 2550
29 Comparison of Environment Impacts Between Conventional Plastic and Degradable Plastic Packaging Using Life Cycle Assessment Technique.
30 LCA of Vanadium Redox Flow Battery
31 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
32 การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)
33 การออกแบบระบบระบายอากาศ สำหรับงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
34 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
35 การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
36 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
37 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
38 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
39 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).
40 Education Tools for Water Efficient Use Using Virtual Application Sites.
41 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
42 การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
ปี พ.ศ. 2546
43 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
44 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก