ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี แก้วธรรมานุกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของแรงงานนอกระบบ :
3 การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลหัวเมือง อำเภอสิง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2552
4 กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพ
5 การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลและอุบัติการณ์ ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ
6 พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่
ปี พ.ศ. 2549
7 การรับภาวะเสี่ยงจากการทำงานและพฤติกรรมป้องกันของคนทำงานในกลุ่มเกษตรกรรม: แรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2548
8 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
9 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2547
10 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 Model Development of Health Promotion and Risk Reduction of Occupational Health Hazards in Wooden Furniture Industry: Participatory Action Research
12 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษากลุ่มทำโครงร่ม
13 Effects of working behavior modification program on low back pain prevention behaviors and back muscle endurance among Thai farmers
14 ระยะกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
15 พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
16 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
17 Occupational health hazards, work-related illness and injury, work behaviors among informal workforce: Case study in baby corn planting farmer group
18 การเรียนรู้กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน แรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษาพื้นที่บูรณาการนำร่องตำบลทาเหนือ
19 กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษาพื้นที่บูรณาการนำร่องภาคเหนือ
20 การใช้บริการสาธารณสุขของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
21 ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมการทำงานของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
22 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
23 สภาพการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานขนย้ายสินค้า
24 การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
25 สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล
26 Factors influencing fatigue in Chinese nurses
27 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายในผู้ช่วยพยาบาล
28 Recognition of Occupational Health Hazards and Safety-based Behavior: A case Study of Wood Furniture in Northern Thailand
29 ความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางโครงร่างกล้ามเนื้องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในแผนกศัลยฏรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
30 ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา
31 Participatory development of a program for reducing occupational health hazards in a wood furniture industry in northern Thailand
32 ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
33 Situational Analysis of the Implementation of the Center for People Living with HIV/AIDS Network: A Pilot Study
34 Lanna Local Wisdom in Promoting the Elderly Well-being
35 Capacity building on occupational health among informal workforce: Participatory training