ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี ศรีวงศ์ชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 3
2 Pattama Sirithunya 2
3 ปัทมา ศิริธัญญา 2
4 Tanee Sreewongchai 2
5 ธีรยุทธ ตู้จินดา 2
6 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
7 ประภา ศรีพิจิตต์ 2
8 มีชัย เซี่ยงหลิว 1
9 Jonaliza Lanceras-Siangliw 1
10 ปิยะ ดวงพัตรา 1
11 อภิชาติ เนินพลับ 1
12 ภัศจี คงศีล 1
13 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 1
14 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
15 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
16 อิสรา สุขสถาน 1
17 เสาวลักษณ์ อัคราช 1
18 ปาริฉัตร รัตนผล 1
19 วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร 1
20 นิพนธ์ วุฒิชัย 1
21 ฉวี สิงหาด 1
22 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
23 สุนันทา จันทกูล 1
24 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
25 จีรพงศ์ ใจรินทร์ 1
26 Suchada Mongkolsamrit 1
27 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
28 ประสาทพร สมิตะมาน 1
29 Prasartporn Smitamana 1
30 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
31 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
32 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
33 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
34 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1
35 Theerayut Toojinda 1
36 Siangchai Sriprakhon 1
37 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
38 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
39 เอ็จ สโรบล 1
40 กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 1
41 Kittipat Ukoskit 1
42 Suchada Pimpisithavorn 1
43 Chatchai Kosawang 1
44 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 3
7 2551 1
8 2546 1
9 2540 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (ปีที่2)
ปี พ.ศ. 2560
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
5 การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง
6 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม
8 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง และเมล็ดมีคุณภาพดี โดยวิธีบันทึกประวัติ ร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
11 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับ
12 การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรเป็นหมันเนื่องจากการตอบสนองต่ออุณหภูมิสู่ข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 Assessment of genetic diversity in Thai isolates of Pyricularia grisea by random amplification of polymorphic DNA
ปี พ.ศ. 2546
14 อิทธิพลของสาร [alpha]--factorจากยีสต์ต่อการสร้าง appresorium ของเชื้อราโรคไหม้ The Effects of Yeast [alpha]--factor on appressorium Formation of Rice Blast Collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2540
15 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพราะเลี้ยงอับละออง เกสรข้าวบาร์เลย์เพื่อนำไปใช้ในลูกผสมชั่วที่ 1