ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี วรภัทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธานี วรภัทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เลื่อนฉวี 10
2 คณิต ณ นคร 7
3 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 7
4 พินิจ ทิพย์มณี 7
5 จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 6
6 เอกสิทธิ์ รักษาเพชร 5
7 ดวงเดือน จันทสาร 5
8 อธิพัชร์ ดาดี 5
9 ทยาวี ช่างบรรจง 5
10 เบ็ญจมาภรณ์ สุชิราวุธ 5
11 นเรศ สุนทรชัย 5
12 ฐิติ ลาภอนันต์ 5
13 วรรณวิภา ทัพวงศ์ 5
14 รฐา วรรณศรี 4
15 ิธิดารัตน์ ยวนทอง 4
16 เอกรัฐ ฤชุโรจน์ 3
17 สุวิชา จักรเจริญ 3
18 กิติมา แก้วนะรา 3
19 มนิสรา จุลสมัย 2
20 นิรัชรา วงษ์วรเนตร 2
21 อัจฉรียา ชูตินันทน์ 2
22 นิภา พวงกนก 2
23 สุวิมล ทองส่องแสง 1
24 วรรณนภัส ติ้งสมชัยศิลป์ 1
25 ชนกกานต์ อ้วนไตร 1
26 จันทิมา อรุณรัตน์ 1
27 ธิดารัตน์ ยวนทอง 1
28 วรินทร กิจเจริญ 1
29 ณัฐสุดา อัคราวัฒนา 1
30 ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช 1
31 ธารทิพย์ เทียนทอง 1
32 ศรีสุรักษ์ สีวันนา 1
33 สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 วัฒนากร สั้นนุ้ย 1
35 ปณิธาน ตึงตระกูล 1
36 กัมปนาท จันทร์ศรีบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 3
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2553 3
9 2552 2
10 2550 4
11 2549 2
12 2548 2
13 2547 4
14 2545 1
15 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การกำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2 มาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขัง : กรณีผู้กระทำความผิดหญิงคดียาเสพติด
3 การควบคุมตัวระหว่างรอการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในร่างกาย กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
4 ระบบการตรวจสอบการออกหมายอาญาศึกษาเฉพาะกรณีการสอบสวน ของเจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจ
5 หลักตรวจสอบค้นหาความจริง : ศึกษากรณีการไต่สวนมูลฟ้องอันเป็นเครื่องมือในการประทับฟ้องคดีของรัฐ
ปี พ.ศ. 2559
6 การสอบสวนคดีพิเศษ : กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องที่เป็นกระบวนการเดียวกัน
7 หลักความได้สัดส่วนกับบทกาหนดโทษที่เหมาะสมสาหรับผู้กระทาความผิดในคดียาเสพติดให้โทษ : ศึกษากรณีแอมเฟตามีน
8 การตรวจสอบค้นหาความจริงคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการครอบครองไว้เพื่อ จำหน่าย และจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2558
9 มาตรการแทนการบังคับโทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
11 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังในการ มีสิ่งจำเป็นพื้นฐานทางกาย
ปี พ.ศ. 2556
12 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย
13 ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย : ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ปี พ.ศ. 2555
14 มิติทางนิติบัญญัติในการลดคดีขึ้นสู่ศาล
15 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี :
ปี พ.ศ. 2554
16 แนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา :
ปี พ.ศ. 2553
17 อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ
18 การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา
19 การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา
ปี พ.ศ. 2552
20 อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ
21 กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจำคุก
ปี พ.ศ. 2550
22 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับผลกระทบด้านกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
23 ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย
24 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
25 การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่และปลอดภัยซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8
ปี พ.ศ. 2549
26 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
27 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
ปี พ.ศ. 2548
28 ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย
29 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2547
30 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
31 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
32 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
33 ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย
ปี พ.ศ. 2545
34 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ