ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี วรภัทร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธานี วรภัทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เลื่อนฉวี 10
2 คณิต ณ นคร 7
3 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 7
4 พินิจ ทิพย์มณี 7
5 จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ 6
6 ทยาวี ช่างบรรจง 5
7 เอกสิทธิ์ รักษาเพชร 5
8 ดวงเดือน จันทสาร 5
9 ฐิติ ลาภอนันต์ 5
10 วรรณวิภา ทัพวงศ์ 5
11 อธิพัชร์ ดาดี 5
12 เบ็ญจมาภรณ์ สุชิราวุธ 5
13 นเรศ สุนทรชัย 5
14 รฐา วรรณศรี 4
15 ิธิดารัตน์ ยวนทอง 4
16 เอกรัฐ ฤชุโรจน์ 3
17 สุวิชา จักรเจริญ 3
18 กิติมา แก้วนะรา 3
19 มนิสรา จุลสมัย 2
20 นิรัชรา วงษ์วรเนตร 2
21 อัจฉรียา ชูตินันทน์ 2
22 นิภา พวงกนก 2
23 ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช 1
24 วัฒนากร สั้นนุ้ย 1
25 ปณิธาน ตึงตระกูล 1
26 วรรณนภัส ติ้งสมชัยศิลป์ 1
27 สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 ธิดารัตน์ ยวนทอง 1
29 กัมปนาท จันทร์ศรีบุตร 1
30 จันทิมา อรุณรัตน์ 1
31 ชนกกานต์ อ้วนไตร 1
32 สุวิมล ทองส่องแสง 1
33 ณัฐสุดา อัคราวัฒนา 1
34 วรินทร กิจเจริญ 1
35 ศรีสุรักษ์ สีวันนา 1
36 ธารทิพย์ เทียนทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 3
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 1
10 2550 1
11 2549 1
12 2547 2
13 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การกำหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2 มาตรการทางกฎหมายที่มิใช่การคุมขัง : กรณีผู้กระทำความผิดหญิงคดียาเสพติด
3 การควบคุมตัวระหว่างรอการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในร่างกาย กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
4 ระบบการตรวจสอบการออกหมายอาญาศึกษาเฉพาะกรณีการสอบสวน ของเจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจ
5 หลักตรวจสอบค้นหาความจริง : ศึกษากรณีการไต่สวนมูลฟ้องอันเป็นเครื่องมือในการประทับฟ้องคดีของรัฐ
ปี พ.ศ. 2559
6 การสอบสวนคดีพิเศษ : กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องที่เป็นกระบวนการเดียวกัน
7 หลักความได้สัดส่วนกับบทกาหนดโทษที่เหมาะสมสาหรับผู้กระทาความผิดในคดียาเสพติดให้โทษ : ศึกษากรณีแอมเฟตามีน
8 การตรวจสอบค้นหาความจริงคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการครอบครองไว้เพื่อ จำหน่าย และจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2558
9 มาตรการแทนการบังคับโทษจำคุกสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
11 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษาสิทธิของผู้ต้องขังในการ มีสิ่งจำเป็นพื้นฐานทางกาย
ปี พ.ศ. 2556
12 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังในด้านสุขอนามัย
13 ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย : ศึกษาเฉพาะกรณีกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ปี พ.ศ. 2555
14 มิติทางนิติบัญญัติในการลดคดีขึ้นสู่ศาล
15 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี :
ปี พ.ศ. 2554
16 แนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา :
ปี พ.ศ. 2553
17 การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา
ปี พ.ศ. 2552
18 กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจำคุก
ปี พ.ศ. 2550
19 การติดตามประเมินผลและพัฒนาโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่และปลอดภัยซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8
ปี พ.ศ. 2549
20 สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
ปี พ.ศ. 2547
21 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
22 ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย