ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธานี ภาคอุทัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2541 2
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเนื้อโคภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเนื้อโค ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึกษาระบบการผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์จัดตั้งโรงฆ่าสุกรมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก
5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะผสมผสานในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก