ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธาตรี ใต้ฟ้ามูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
2 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
3 รติมาส นรจิตร์ 1
4 สุภิชา มีนิล 1
5 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
6 วิลาสินี กิจคณะ 1
7 กรกมล แก้วเจียม 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
9 นิสากร บุญเลิศ 1
10 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
11 เอกภพ จึงกุล 1
12 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
13 Tatri Taiphapoon 1
14 ทรรศพร แสงเบญจา 1
15 ยอดขวัญ นิลวงศ์ 1
16 มนสิตา ผุยพอกสิน 1
17 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
18 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
19 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
20 รุ่งนภา พิตรปรีชา 1
21 พนม คลี่ฉายา 1
22 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 1
23 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
24 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
25 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
26 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
27 มิรา โกมลวณิช 1
28 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
29 จุติพร ปริญโญกุล 1
30 รุจิเรข รัศมีจาตุรงค์ 1
31 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 1
32 กสิณ ถิระกิจ 1
33 รทิตา ไกรเทพ 1
34 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
35 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
36 พิโรดม ใหลตระกูล 1
37 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
38 อาริสา ทองชุมสิน 1
39 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
40 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
41 พิรงรอง รามสูต 1
42 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
43 ดรัลพร ดำยศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 7
3 2556 9
4 2555 1
5 2554 5
6 2552 3
7 2547 2
8 2541 2
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
2 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
3 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
4 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
5 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
6 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
7 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
8 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
9 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
10 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
11 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
12 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
13 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
14 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
15 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2556
16 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
17 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
18 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
19 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
20 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
21 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
23 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
24 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2555
25 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ที่มีต่อทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2554
26 ความน่าเชื่อถือของการแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเว็บไซต์ด้านเครื่องสำอาง
27 แนวทางการวางตราสินค้าในภาพยนตร์ประเภทรักวัยรุ่น
28 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
29 การสื่อสารตราสินค้าที่เป็นแก่นของรายการกับทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมรายการ
30 การสื่อสารตราสินค้าที่เป็นแก่นของรายการกับทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมรายการ
ปี พ.ศ. 2552
31 การบริหารจัดการเว็บท่าของเว็บท่าโฮสท์เสิร์ซ
32 การวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของบล็อกองค์กรธุรกิจการบิน
33 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนายอินทร์ดอตคอม
ปี พ.ศ. 2547
34 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตราสินค้าแบบองค์รวม
35 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตราสินค้าแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2541
36 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าร์ 900และดิจิตอล จีเอสเอ็ม ระหว่างปี พ.ศ.2537-2540
37 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าร์ 900 และดิจิตอล จี เอส เอ็ม ระหว่างปี พ.ศ.2537-2540