ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธาตรี ใต้ฟ้ามูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
2 พิโรดม ใหลตระกูล 1
3 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
4 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
5 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
6 ดรัลพร ดำยศ 1
7 อาริสา ทองชุมสิน 1
8 พิรงรอง รามสูต 1
9 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
10 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
11 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 รติมาส นรจิตร์ 1
14 วิลาสินี กิจคณะ 1
15 สุภิชา มีนิล 1
16 เอกภพ จึงกุล 1
17 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
18 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
19 นิสากร บุญเลิศ 1
20 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
21 กรกมล แก้วเจียม 1
22 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
23 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
24 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
25 Tatri Taiphapoon 1
26 ทรรศพร แสงเบญจา 1
27 ยอดขวัญ นิลวงศ์ 1
28 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
29 พนม คลี่ฉายา 1
30 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
31 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
32 รุ่งนภา พิตรปรีชา 1
33 มนสิตา ผุยพอกสิน 1
34 รุจิเรข รัศมีจาตุรงค์ 1
35 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
36 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
37 มิรา โกมลวณิช 1
38 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
39 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
40 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 1
41 กสิณ ถิระกิจ 1
42 จุติพร ปริญโญกุล 1
43 รทิตา ไกรเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 8
3 2556 9
4 2555 2
5 2554 5
6 2552 4
7 2547 2
8 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
2 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
3 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
4 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
5 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
6 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
7 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
8 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
9 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
10 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
11 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
12 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
13 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
14 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
15 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
16 การปฏิบัติการสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์การโฆษณาและการสื่อสารมวลชน
ปี พ.ศ. 2556
17 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
18 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
19 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
20 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
21 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
22 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
23 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
24 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
25 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2555
26 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ที่มีต่อทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
27 การนำเสนอข่าวและการละเมิดสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ไทย
ปี พ.ศ. 2554
28 ความน่าเชื่อถือของการแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเว็บไซต์ด้านเครื่องสำอาง
29 แนวทางการวางตราสินค้าในภาพยนตร์ประเภทรักวัยรุ่น
30 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
31 การสื่อสารตราสินค้าที่เป็นแก่นของรายการกับทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมรายการ
32 การสื่อสารตราสินค้าที่เป็นแก่นของรายการกับทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมรายการ
ปี พ.ศ. 2552
33 แนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในสื่อมวลชนไทย
34 การบริหารจัดการเว็บท่าของเว็บท่าโฮสท์เสิร์ซ
35 การวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของบล็อกองค์กรธุรกิจการบิน
36 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนายอินทร์ดอตคอม
ปี พ.ศ. 2547
37 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตราสินค้าแบบองค์รวม
38 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตราสินค้าแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2541
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าร์ 900และดิจิตอล จีเอสเอ็ม ระหว่างปี พ.ศ.2537-2540
40 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าร์ 900 และดิจิตอล จี เอส เอ็ม ระหว่างปี พ.ศ.2537-2540