ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันวา ใจเที่ยง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2554 1
5 2552 3
6 2551 7
7 2549 1
8 2546 2
9 2542 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชนพื้นเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์
2 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่าบรูในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2558
3 คุณค่าทางนิเวศและวัฒนธรรมของความหลากหลายทางชีวภาพของไม้พื้นถิ่นในป่าแห่งจิตวิญญาณของชนเผ่าไทญ้อ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 การย้อมเส้นไหมอีรี่ด้วยสีสกัดจากพืชในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาวิถีภูไทสองฝั่งโขง
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการพัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำต้นแบบระดับชุมชน
7 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ขยะมูลฝอยหมู่บ้านชาวนา:การพัฒนาขยะในชุมชนหมู่บ้านลุ่มภูพาน สู่การเป็นพลังงานทางเลือก
ปี พ.ศ. 2551
9 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกับระบบการจัดการทางนิเวศวิทยาของกลุ่มชนชาวนาลุ่มแม่น้ำโขงแอ่งสกลนคร-นครพนม
10 1.1นิเวศวิทยาแห่งชนชาติ:ภูมิปัญญาและพลวัตทางนิเวศของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นถิ่นเทือกเขาภูพาน
11 1.2 ภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชนชาติลุ่มภูพาน
12 1.4 การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศชนชาติเทือกเขาภูพาน
13 1.3 การศึกษาภูมิปัญญาปลาร้ากับความยั่งยืนของชุมชนพื้นถิ่นลุ่มภูพาน
14 1. ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งเทือกเขาภูพาน
15 นิเวศวิทยาแห่งชนชาติ : ภูมิปัญญาและพลวัตทางนิเวศ ของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นถิ่นเทือกเขาภูพาน
ปี พ.ศ. 2549
16 นิเวศวิทยาชาวนา : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางนิเวศของกลุ่มชนชาวนาลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2546
17 หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน
18 ชุมชนหมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
19 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของพระสงฆ์สายอรัญญวาสี : กรณีศึกษาวัดประสิทธิ์สามัคคี (วัดป่าบ้านต้าย) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร