ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันวา จิตต์สงวน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
2 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 3
3 กิตติชัย รัตนะ 2
4 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 2
5 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 2
6 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
7 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
8 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
9 นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว 2
10 นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 2
11 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 2
12 ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 2
13 สารัฐ รัตนะ 2
14 วีระ ภาคอุทัย 2
15 เอื้อ สิริจินดา 2
16 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
17 วันชัย อรุณประภารัตน์ 2
18 สมพร อิศวิลานนท์ 2
19 นงนุช โสรัตน์ 2
20 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
21 ประสงค์ สงวนธรรม 2
22 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
23 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
24 นางสาวอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 1
25 สุวิทย์ ถาวรวงษ์ 1
26 นายพจนา สายทอง 1
27 นางสาวสุวจี ธารสุทธิพงศ์ 1
28 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
29 อมรวรรณ เรศานนท์ 1
30 นางสาวสโรชนี บุณยะรัตน์ 1
31 นายรัฐมน วัฒนาทร 1
32 นายจตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร 1
33 นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ 1
34 นงนุช ปรมาคม 1
35 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 1
36 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
37 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
38 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
39 วรดี จงอัศญากุล 1
40 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
41 สมนิมิตร พุกงาม 1
42 นายวุฒินันท์ จินตการนนท์ 1
43 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
44 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
45 บัณฑิณี สูตรสุคนธ์ 1
46 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
47 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
48 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
49 อาจารย์ระพี ดอกไม้เทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 6
5 2553 2
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 1
11 2546 4
12 2545 1
13 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
2 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการปลูกหญ้าแฝกในภูมิสังคมการเกษตรที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
6 การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
7 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
8 ศึกษาผลกระทบของข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการประมงของ OECD ต่อการพัฒนาประมงของไทย
9 ศึกษารูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานประมงอำเภอ
10 การอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์ของคาร์บอนเครดิต
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551
13 การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
14 Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจังหวัดตราด ด้านป่าชายเลน)
15 โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการดำเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิงธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2550
16 Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and gulf of Thailand#2
ปี พ.ศ. 2549
17 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง:บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน
18 นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินพระราชทานเพื่อการเกษตร
19 บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
20 บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
21 การบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
22 อาหารปลอดสารพิษเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
23 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมของการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
24 การศึกษาวิเคราะห์ผลของแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อบทบาทความหลากหลายของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
25 แนวทางการพัฒนาวัตกรรมการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน
26 แผนกลยุทธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2545
27 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน (การศึกษาการบริหารและจัดการกองทุนชุมชน)