ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันวดี สุขสาโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธันวดีXXX สุขสาโรจน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 23
2 วิรัช ทวีปรีดา 7
3 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 7
4 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 7
5 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 6
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 4
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
9 พยอม รัตนมณี 4
10 สมชาย แซ่อึ้ง 3
11 ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 3
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
13 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 3
14 ธนันท์ ชุบอุปการ 3
15 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
16 เบญจมาส เชียรศิลป์ 2
17 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 2
18 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 2
19 ปาจรีย์ เอียดแก้ว 1
20 ฟางทิพย์ ทองศรี 1
21 ธนาวัฒน์ รักกมล 1
22 อิศรา รักงาม 1
23 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1
24 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
25 สมศักดิ์ วงศาวาส 1
26 ดวงพร คันธโชติ 1
27 วิชุดา เกตุใหม่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 4
5 2554 1
6 2553 4
7 2551 3
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
2 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3 กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำใน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
4 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
6 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
8 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
9 การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
10 กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำใน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
11 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
12 การจำแนกลักษณะสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
13 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาฟาร์มสุกรอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
14 โครงการเสริมศักยภาพกระบวนการผลิตน้ำยางข้นสำหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2554
15 โครงการสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนโดยหมักร่วมกับเศษอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
16 การผลิตน้ำมันจากยีสต์ไขมันสูงโดยใช้กลีเซอรอลดิบจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลและศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซล
17 การเพิ่มมูลค่ากากของเสียขี้แป้งด้วยการนำมาใช้เป็นวัสดุทำกระถางต้นไม้และอิฐปลูกกล้วยไม้
18 การชะโลหะหนักและแร่ธาตุจากของเสียและผลิตภัณฑ์กากขี้แป้งหลังการแยกเนื้อยาง
19 พลวัตระบบของ DO ของคลองอู่ตะเภา
ปี พ.ศ. 2551
20 การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
21 ความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากน้ำอัดลมหมดอายุด้วยยีสต์และแบคทีเรีย
22 การประเมินการแพร่ระบายก๊าซมีเทนจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยแบบสุขาภิบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา