ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธันยวีร์ เพ็งแป้น
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 1
6 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของบริเวณที่สนใจต่อสัญญาณรบกวนภาพในภาพซีที
ปี พ.ศ. 2553
2 ภาระกระดูกพรุนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพทางรังสี
4 ภาระกระดูกพรุนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
6 การสร้างอุปกรณ์ช่วยสอน เรื่อง กริดทางรังสี
7 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
8 การเปรียบเทียบค่าเอกโพเชอร์ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพทางรังสีของทรวงอกระหว่างระบบฟิล์มสกรีนและการสร้างภาพทางรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย